Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia dotyczące wczoraj ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Jednocześnie Ministerstwo zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Poniżej treść wyjaśnień:

Sporządzenie dokumentacji podatkowej

  1. Jeśli podatnik zgodnie art. 25a ust. 1 ustawy o PIT lub art. 9a ust. 1 ustawy o CIT jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy, to niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy rozporządzenia czy też nie, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza kwadrat „tak” (poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)) lub zaznacza właściwy kwadrat „x” (poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14)).
  2. Analogicznie postępują podatnicy obowiązani do sporządzenia elementów dokumentacji podatkowej, o których mowa w art. 9a ust. 2d i ust. 2b pkt 2 ustawy CIT (poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

  1. Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia nie załączają do składanego zeznania oświadczenia (dotyczy podatników CIT i PIT) i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).
  2. Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).
  3. Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.
  4. W celu ułatwienia podatnikom składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, poniżej udostępniamy przykładowy wzór takiego oświadczenia, z którego podatnicy mogą skorzystać. Zamieszczony wzór oświadczenia nie stanowi wzoru urzędowego, a zatem podatnicy mogą składać oświadczenia też w innej formie zapewniającej zgodność z odpowiednimi przepisami.

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP

  1. Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są obowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą CIT/TP lub PIT/TP (poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT-36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14)).
  2. Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na dołączenie CIT/TP lub PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, wówczas zaznacza odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Prowadzone są prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu). W tym celu planowana jest zmiana rozporządzeń określających wzór CIT/TP i PIT/TP. Planowany termin realizacji – do końca maja br. Tym samym, po wprowadzeniu ww. zmiany, złożenie CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.
Trwają prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypleniania CIT/TP i PIT/TP wraz z odpowiedziami. Pytania podatników dotyczące wątpliwości przy wypełnianiu CIT/TP lub PIT/TP prosimy kierować w formie mailowej (pod adres sekretariat.dct@mf.gov.pl).

Wyjaśnienia pozostałe

  1. Należy także zaznaczyć, że 7-dniowy termin przewidziany w art. 9a ust. 4 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 4 ustawy o PIT, który dotyczy przedłożenia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych, odnosi się tylko do dokumentacji podatkowej, co do której upłynął termin na jej sporządzenie przewidziany w art. 9a ust. 2f ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 2f ustawy o PIT. Tym samym, zgodnie z obecnymi regulacjami, organ podatkowy nie ma prawa zażądać przedłożenia dokumentacji podatkowej w 7-dniowym terminie, jeśli dla podatnika nie upłynął jeszcze termin na jej sporządzenie. W związku z powyższym nie istniała potrzeba wydłużenia tego terminu na mocy rozporządzenia.
  2. Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporządzenia nie ma wpływu na zakres obowiązku sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowiązane do sporządzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złożą je w terminie ustawowym czy w wydłużonym terminie na mocy rozporządzenia – nie będą co do zasady obowiązane do sporządzania i przekazania ORD-U. Wyjątkiem są podmioty realizujące transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które pozostają objęte obowiązkiem składania ORD-U (art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej).”

Zwracamy uwagę, że zgodnie z informacją od MF„powyższe praktyczne wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa”.

>> Link do komunikatu MF
>> Link do wyjaśnień
>> Wzór oświadczenia (pdf)