Wczoraj na stronie KPRM pojawiły się założenia do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają modyfikować rozwiązania wprowadzone do ustawy o CIT i PIT ramach Polskiego Ładu – Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Póki co (na tym etapie) zakres zmian, nie budzi większego zaskoczenia (pokrywa się m.in. z tym co w ostatnich dniach komunikował m.in. Wiceminister Artur Soboń na łamach prasy) i spora część z nich powinna mieć charakter pozytywny dla podatników.

Z większych zmian na plus na pewno należy wymienić:

 • uchylenie zbędnych przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
 • planowane zmiany w zakresie podatku minimalnego (w szczególności w zakresie zwolnienia z podatku za 2022 rok),
 • likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym w przypadku tzw. transakcji rajowych,
 • wydłużenie ważności oświadczenia płatnika jako instrumentu zabezpieczającego przed stosowaniem procedury Pay&Refund,
 • modyfikacje w zakresie odliczalności kosztów odsetek w przypadku zaciągnięcia finansowania na nabycie (objęcie) udziałów w podmiotach niepowiązanych,
 • zmiany w reżimie Polskiej Spółki Holdingowej.

Wydaje się, że pozostanie jednak pewien niedosyt – widać, że podatek minimalny co prawda zostaje odroczony o rok (technicznie jako zwolnienie z obowiązku jego zapłaty za 2022 rok), ale mimo to pozostanie w zmodyfikowanej formie (pomimo wielu apeli, żeby w ogóle z niego zrezygnować).

Wygląda na to, że pozostanie również w wersji zmodyfikowanej skomplikowana instytucja przerzuconych dochodów, która już dziś powoduje dynamicznie postępującą siwiznę u podejmujących próby interpretacji tych przepisów. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że zaproponowane zmiany przyczynią się do większej jasności w ich stosowaniu.

Brak również na tym etapie komunikacji większych zmian w podatku u źródła – od dawna biznes apeluje o likwidację m.in. obecnego brzmienia definicji rzeczywistego właściciela płatności poprzez wyłączenie z niej wzmianki o rzeczywistej działalności gospodarczej. Zmienić ma się za to termin ważności tzw. oświadczenia zarządu płatnika. To ważna informacja, ponieważ docierają do nas informacje, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, wielokrotność złożenia takiego oświadczenia w trakcie roku może być zakwestionowana przez organy podatkowe.

Poniżej przedstawiamy syntetyczne ujęcie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian, a nam pozostaje czekać na konkretne brzmienie proponowanych przepisów – ponoć projekt jest już gotowy i ma pojawić się jeszcze w czerwcu. Życzymy mu powodzenia na dalszej drodze legislacyjnej – długiego terminu konsultacji i braku spektakularnych i niekonsultowanych autopoprawek.

Zakres zmiany Szczegóły
Podatek minimalny (przychodowy)
 • zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, tj. w szczególności:
  • podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego)
  • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2 przychodów
   + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 10%)
  • rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji)
Podatek od tzw. przerzuconych dochodów
 • objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
 • doprecyzowanie, że podmiot powiązany, na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%)
 • uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego)
 • odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania
Zmiany w zakresie podatku u źródła
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT
 • uelastycznienie konstrukcji (wydłużenie zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu (złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu przez kolejnych siedem miesięcy, a nie jak obecnie, jedynie trzy).
Dokumentacja dla tzw. transakcji rajowych w ramach cen transferowych
 • urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych - dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji)
  zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
 • likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach)
Odliczalność kosztów finansowania dłużnego
 • doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3.000.000 zł; 30% EBITDA)
 • dopuszczenie odliczalności (w ramach istniejących ograniczeń) kosztów finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG oraz na nabycie (objęcie) udziałów w podmiotach niepowiązanych
Przepisy o ukrytej dywidendzie uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. (miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.)
Zmiana przepisów dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej (PSH)
 • zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej,
 • doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych)
 • rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,
  przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary
 • umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji
 • wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy)
Tzw. Estoński CIT
 • zmiana sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
 •  Zmiany w zakresie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (przesądzenie, że zawiadomienie to składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem)
 •  dookreślenie, że zobowiązanie z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych
 • jednoznaczne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem
 • zmiany w zakresie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto
Modyfikacje w zakresie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC)
 • wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych
 • doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku
 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej

 

Podatek od przychodów z budynków zwrot podatku ma nastąpić bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości
Rozliczanie strat w ramach PGK doprecyzowanie, iż przepisy dotyczące rozliczenia strat w ramach PGK wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. znajdą zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK (powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.)