Aktualnie w sejmie prowadzone są prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Projekt Ustawy). Otwarty za pośrednictwem wyżej wspomnianej ustawy proces legislacyjny został wykorzystany przez Resort Finansów w celu przeprocesowania wydłużenia terminów na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych, których pierwotny termin przypadał na obecnie trwający rok.

Zgodnie z treścią art. 18 procedowanej ustawy termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

W praktyce dla podmiotów, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych (i sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz formularza TPR-C nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2022 r.).  Z kolei, zgodnie z treścią wciąż obowiązującego przepisu 31z ust. 3 Tarczy COVID-owej termin na przygotowanie dokumentacji grupowej zostanie przesunięty w takim przypadku na koniec marca 2023 r.

Projektodawczy refleks

Z uwagi na fakt skierowania projektu ustawy pod obrady sejmu przeszło cztery miesiące po nowym roku, aktualnie procedowane przepisy będą obowiązywać z mocą wsteczną. Z pewnością informacja ta cieszy również podatników, dla których pierwotny termin upływał w połowie bieżącego roku, otwartą kwestią pozostaje natomiast ocena momentu publikacji projektu ze strony chociażby spółek komandytowych, spośród których część zyskiwała podmiotowość podatkową z początkiem maja zeszłego roku i tym samym termin na sprostanie obowiązkom za okres styczeń – kwiecień 2021 r. upływał z końcem stycznia br.

Przy okazji przypominamy, że terminy na złożenie powiadomienia CBC-P czy też informacji ORD-U nie uległy przedłużeniu i upłynęły z końcem marca br. W przypadku uchybienia wyżej wskazanym terminom, w dalszym ciągu podatnik może jednak skorzystać z instytucji samo denuncjacji (czynnego żalu), czy też złożyć wyjaśnienia na okoliczność nieterminowego wypełniania obowiązków z zakresu CBC, czym może ograniczyć ryzyko sankcji administracyjnych, które wynikają z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Pokontrolne refleksje

Twarde dane statystyczne potwierdzają wzrost skuteczności kontroli transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jak wynika z udostępnionych nam statystyk, przykładowo białostocki UCS dokonał w zeszłym roku zmniejszenia straty u podatników w związku z ustaleniami w zakresie cen transferowych na poziomie niemal 100 mln PLN, a samo konto warszawskiego UCS zostało w roku 2021 zasilone „dobrowolnymi” wpłatami podatników w związku z ustaleniami w zakresie cen transferowych na kwotę niemal 80 mln PLN!

Przyczyn wzrostu skuteczności kontroli należy upatrywać we wciąż wzbogacanym kapitale merytorycznym urzędników oraz większej skrupulatności ich działań. Drobiazgowa lektura dokumentacji cen transferowych przy równoczesnym zestawianiem jej treści z gromadzonym w toku kontroli materiałem dowodowym sugeruje, aby „praca domowa” po stronie podatników była odrobiona na szóstkę, uwzględniając przy tym zadanie dodatkowe w postaci pogłębionej analizy kluczowych z perspektywy prowadzonego biznesu transakcji.

Praca ta konsumuje znaczną ilość czasu, toteż niezależnie od „ministerialnego ukłonu” w postaci projektu przedłużenia terminów, proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych warto rozpocząć jak najszybciej!

Etap legislacyjny: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

 


WARTO DOCZYTAĆ: