W czwartek (10 maja 2018 r.) Sejm uchwalił przepisy zmieniające m. in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniające (i) rozszerzenie katalogu działalności twórczych oraz (ii) uzupełnienie zakresu przepisu przewidującego preferencyjny reżim podatkowy w stosunku do przychodu ze sprzedaży akcji pracowniczych.

Do zakresu przepisu art. 22 ust. 9b dodano, oprócz innych, działalność w zakresie tworzenia (obok programów komputerowych) gier komputerowych. Wprowadzony zapis jest istotny z perspektywy działalności wielu firm informatycznych, ponieważ pozwala na bezpieczniejszą zmianę lub implementację struktury zatrudnienia z wykorzystaniem transferu autorskich praw majątkowych.

Warto także nadmienić, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do wspomnianego katalogu działalności twórczej grafików komputerowych. Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez przedstawiciela klubu poselskiego Kukiz’15 podczas II czytania ustawy na posiedzeniu Sejmu (w dniu 9 maja 2018 r.), literalne wprowadzenie tej działalności miało mieć na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych. Powyższa poprawka nie zyskała jednak akceptacji Komisji Finansów Publicznych. Zdaniem posła sprawozdawcy oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów katalog rodzajów działalności wprowadzony od 1 stycznia br. pośrednio uwzględnia zaproponowaną zmianę.

Przyjęta przez posłów nowela zakłada także rozszerzenie zakresu przepisu umożliwiającego odroczenie powstania obowiązku podatkowego ze sprzedaży akcji objętych lub nabytych od spółki akcyjnego (lub spółki dominującej w znaczeniu ustawy o rachunkowości). Pierwotnie przepis przewidywał jedynie możliwość zastosowania zasady w stosunku do akcji spółek akcyjnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z literalnego brzmienia nie wynikała także możliwość zastosowania preferencyjnego reżimu podatkowego w stosunku do akcji polskich spółek akcyjnych. Omyłka ustawodawcy została naprawiona i nowy przepis w przyjętym brzmieniu uwzględnia państwa członkowskie UE oraz państwa należące do EOG.

Opisywana ustawa zmieniająca wprowadziła także możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Chcielibyśmy zauważyć, że przepisy w postaci opisanej powyżej zostały uchwalone przez Sejm i miejmy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki przejdą pozostałą ścieżkę legislacyjną. Będziemy Państwa informować o dalszych etapach procesu legislacyjnego.