Jak wskazywaliśmy we wpisie z 25 kwietnia 2018 r., w ostatnim czasie pojawiały się wyroki WSA w myśl których za niezgodne z Dyrektywą VAT należy uznać polskie przepisy zgodnie z którymi podatnicy mają prawo rozliczyć podatek naliczony i należny wynikający z transakcji WNT / odwrotnego obciążenia w tej samej deklaracji, pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do zakupionych towarów powstał obowiązek podatkowy rozliczą VAT należny we właściwej deklaracji.

Tak wypowiedział się m.in. WSA w Krakowie w wyroku z 29 września 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 709/17 oraz WSA w Warszawie w wyroku z 15 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2488/17.

WSA w Opolu wypowiedział się jednak w ostatnim czasie w odmiennym tonie. W wyroku z 30 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Op 113/18 sąd ten za błędne uznał stanowisko spółki, zgodnie z którym wyznaczenie 3-miesięcznego terminu do rozliczenia VAT należnego i naliczonego z tytułu transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia jest niezgodne z Dyrektywą VAT.

Wyrok WSA w Opolu niestety wprowadza pewną dozę niepewności do dotychczasowej, korzystnej dla podatników, linii orzeczniczej. W świetle powyższej niejednolitości stanowiska WSA, podatnikom dokonującym tego typu transakcji pozostaje czekać na rozstrzygnięcie NSA w tym względzie.

Może się również okazać, że NSA zdecyduje się podnieść wątpliwości w tym zakresie w pytaniu prejudycjalnym do TSUE.