W dniu 11 marca 2020 r. WSA we Wrocławiu wydał wyrok (I SA/Wr 977/19), w którym potwierdził, że w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, płatnik nie ma obowiązku weryfikacji, czy odbiorca jest jej rzeczywistym właścicielem (beneficial owner).

Wyrok został wydany na gruncie sprawy interpretacyjnej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność w zakresie produkcji i montażu elementów wyposażenia w branży motoryzacyjnej. Jego jedynym wspólnikiem jest spółka z siedzibą we Włoszech, będąca włoskim rezydentem podatkowym. Spółka planuje w przyszłości wypłacić dywidendę na rzecz udziałowca. Zdaniem spółki w tak opisanej sytuacji nie ma ona obowiązku weryfikacji czy podmiot, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda jest jej rzeczywistym właścicielem.

Sąd uchylił niekorzystną dla Spółki interpretację indywidualną i potwierdził, iż wypłacający dywidendę nie ma obowiązku spełniać warunków nie wynikających z przepisów, zatem nie ma obowiązku weryfikacji tej okoliczności.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i w uzasadnieniu wskazał, iż w ramach obowiązku dochowania należytej staranności, wynikającego z nowelizacji przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, jaka miała miejsce od 1 stycznia 2019 r., nie można ograniczać się jedynie do weryfikacji warunków wynikających z art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT, ale konieczne jest również sprawdzenie przesłanek wynikających z art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT (w tym statusu beneficial owner odbiorcy płatności).

WSA uchylił zaskarżoną interpretację i stwierdził, że przy wypłacie dywidendy i stosowaniu zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wnioskodawca nie będzie miał obowiązku weryfikować statusu beneficial owner po stronie podatnika.

W ocenie Sądu, stanowisko organu interpretacyjnego było sprzeczne z samą konstrukcją dywidendy, ponieważ trudno wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot otrzymujący dywidendę z tego tytułu nie jest udziałowcem w jakiejś spółce, a odbiorca dywidendy nie jest jej właścicielem. Obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu okoliczności, które zwalniają dywidendę z opodatkowania istnieje, ale nie obejmuje on obowiązku weryfikacji rzeczywistego właściciela przez jej odbiorcę.

Sąd zwrócił uwagę, że zwolnienie dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła jest obwarowane pewnymi warunkami formalnymi wynikającymi z art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o CIT oraz dodatkowymi warunkami w przypadku dywidend powyżej 2 milionów złotych, które wymagają złożenia oświadczenia przez odbiorcę tej kwoty. Jednak z przepisu art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p. jednoznacznie wynika, że w przypadku dywidend odbiorca nie ma obowiązku składania oświadczenia, iż jest jej rzeczywistym, końcowym właścicielem.

Wyrok WSA we Wrocławiu ma istotne znaczenie interpretacyjne i potwierdza, że przepisy dotyczące zwolnienia z podatku u źródła dywidend należy rozumieć zgodnie z treścią dyrektywy w sprawie spółek dominujących i spółek zależnych (Parent Subsidiary Directive, dalej: PSD).