Dziewiąty miesiąc roku to nie tylko powrót dzieci do szkół, ale także okres wzmożonego wysiłku dla wielu podatników w zakresie wypełnienia obowiązków dotyczących cen transferowych.

Czas na złożenie oświadczenia

Podobnie jak rok temu, podatnicy sporządzający lokalną dokumentację cen transferowych są zobowiązani do złożenia, we właściwym dla podatku dochodowego urzędzie skarbowym, w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w większości przypadków do 30 września 2019 r.), oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP. Przypominamy, że dotychczasowy wzór oświadczenia stosują podatnicy, którzy sporządzają dokumentację w oparciu o przepisy o cenach transferowych obowiązujące od końca 2018 r. W przypadku sporządzania dokumentacji w oparciu o tzw. przepisy przejściowe (obowiązujące od 2019 r.), zastosowanie ma nowy wzór oświadczenia, o którym szczegółowo pisaliśmy tutaj.

Formularz CIT-TP po raz ostatni

Kolejnym obowiązkiem dotyczącym podatników, których przychody lub koszty w roku podatkowym 2018 przekroczyły 10 000 000 EUR, jest sporządzenie uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi – znanego jako formularz CIT-TP. W porównaniu do roku 2017, zakres formularza zmienił się jedynie nieznacznie (zmiany mają charakter wyłącznie techniczny). Usprawniono wypełnianie formularza za więcej niż jeden podmiot, jak również wprowadzono nowe pole „gdy dotyczy podatnika”, zaznaczane w zależności od statusu podmiotu, którego dotyczy formularz (bezpośrednio podatnik lub podmiot, za którego podatnik składa CIT-TP). Na końcu materiału, podobnie jak w przypadku oświadczania, znajdą Państwo link do wzoru formularza CIT-TP za 2018 r.

Rok 2018 jest zarazem ostatnim rokiem, za jaki podatnicy składają CIT-TP. Począwszy od roku 2019, uproszczone sprawozdanie zostanie zastąpione przez informację o cenach transferowych – tzw. TP-R, o czym w szczegółach napiszemy w kolejnym wpisie. W konsekwencji, pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Rozporządzenia modyfikującego m. in. treść formularza CIT-8 w kontekście nowych przepisów o cenach transferowych.

Nowości w CIT-8

Nowy wzór CIT-8, który będzie obowiązywał od 2019 r., został znacząco okrojony w zakresie informacji dot. transakcji z podmiotami powiązanymi i wymagać będzie od podatników jedynie wskazania, czy dokonali korekty cen transferowych (w oparciu o obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. art. 11e Ustawy o CIT). Nie będzie już zatem konieczności wykazywania m. in. faktu sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej czy też analiz porównawczych.

>> Link do projektu Rozporządzenia w sprawie modyfikacji CIT-8

>> Link do formularza CIT-TP

>> Link do wzoru oświadczenia