Na stronie MF pojawił się długo wyczekiwany projekt interpretacji ogólnej w sprawie specyficznej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wybranych twórców. Obecnie projekt będzie przedmiotem konsultacji podatkowych, a ostateczną treść interpretacji poznamy po ich zakończeniu.

Dlaczego długo wyczekiwany? Ponieważ pomimo pewnych pozytywnych ruchów ze strony fiskusa względem twórców (podniesienie limitu zryczałtowanych kosztów do wysokości progu podatkowego), Ci ostatni żyli w niepewności co do praktycznej możliwości zastosowania omawianej ulgi. Powodem tego były przede wszystkim negatywne interpretacje indywidualne, w przypadku których w specyficznych sytuacjach odmawiano podatnikom / płatnikom prawa do skorzystania z preferencji (zastosowania względem honorarium autorskiego zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% honorarium pomniejszonego o pracowniczą część składek na ZUS). Sądy zazwyczaj stawały po stronie podatników / płatników.

Interpretacja ogólna ma zamknąć powyższe dyskusje. W projekcie wskazano, iż dla zastosowania ulgi niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  • faktyczne powstanie utworu w ramach stosunku pracy i przyjęcie go przez pracodawcę;
  • dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu w rozumieniu prawa autorskiego (przy czym MF zaznacza, że o ile dowodem może by oświadczenie stwierdzające wykonanie pracy twórczej i określające jakie utwory powstały, o tyle takie oświadczenie bez wskazania konkretnych dowodów nie będzie stanowić dowodu);
  • wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia twórcy.

W projekcie interpretacji MF przypomina, iż w przypadku programów komputerowych prawa majątkowe do nich przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Oznacza to, iż co do zasady to pracodawca nabywa prawa majątkowe do programów już z chwilą ich powstania. O ile kwestia ta nie zostanie uregulowana odmiennie w umowie o pracę programisty, nie będzie mógł on skorzystać z ulgi 50% KUP.

Co ciekawe MF wskazuje również, że honorarium autorskie za dany utwór lub utwory może być wypłacane w sposób zaliczkowy (nawet przed powstaniem utworu) i podlegać pod ulgę..

Co istotne, fiskus nie wskazał w jaki sposób honorarium autorskie należy kalkulować. Zauważył, iż odpowiedzi na to nie dają również orzeczenia sądów administracyjnych. Przyjął więc, że strony stosunku pracy mogą przyjąć dowolną zasadę – „pracodawca może zastosować kwotowe lub procentowe określenie honorarium autorskiego w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego”.

To dobra wiadomość dla twórców. Naszym zdaniem przy odpowiedniej dokumentacji (oczywiście odzwierciedlającej stan faktyczny) i sensownych procedurach już dziś w sposób bezpieczny jest możliwe wdrożenie ulgi 50% KUP dla twórców. Projekt interpretacji ogólnej tylko potwierdza nasze stanowisko..