W dniu 20 stycznia 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygn. I FPS 3/19) odmawiające podjęcia uchwały dotyczącej umiejscowienia klasyfikacji statystycznej (PKWiU) w interpretacjach podatkowych. 

W ustnych motywach powyższego rozstrzygnięcia NSA wskazał, że na etapie weryfikacji istniejącego orzecznictwa sądów administracyjnych brak jest rozbieżności interpretacyjnej dotyczącej roli klasyfikacji w postępowaniu interpretacyjnym. Sąd skonkludował, że to po stronie podatnika pozostaje ocena i decyzja odnośnie umiejscowienia klasyfikacji statystycznej w ramach składanego wniosku o interpretację – a więc rozstrzygniecie, czy poprzez fakt zawarcia klasyfikacji statystycznej w uzasadnieniu do wniosku podatnik oczekuje od organu, by ten zbadał proponowaną klasyfikację.

Takie postanowienie, będzie z pewnością zaskakujące dla podatników, którzy w ramach toczącego się postępowania interpretacyjnego spotykali się z żądaniem organu o uzupełnienie stanu faktycznego – właśnie w zakresie klasyfikacji statystycznej.

Nadchodzi remedium na wątpliwości stawkowe?

Szczęśliwie – wątpliwości co do miejsca klasyfikacji w systemie interpretacji indywidualnych – dostrzegło Ministerstwo Finansów wprowadzając Wiążącą Informację Stawkową, tj. dokument mający w sposób formalny potwierdzać klasyfikację towarów / usług dla potrzeb regulacji VAT.

Warto podkreślić, iż w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian Ministerstwo wprost wskazało, iż „obecny system jest więc systemem nieefektywnym i krytykowanym za skomplikowanie oraz brak ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU”.

Wydaje się zatem, że to nie rozstrzygnięcie NSA, a nowe regulacje w zakresie WIS stanowić będą odpowiedź na powszechny po stronie podatników problem dotyczący ustalenia i stosowania właściwej stawki VAT – w szczególności w obliczu istniejącego do chwili obecnej proceduralnego zamieszania, skutkującego między innymi brakiem precyzyjnego rozgraniczenia kompetencji organów podatkowych i statystycznych.

Co istotne WIS będzie mogła być wykorzystywana także dla celów innych niż stawki VAT – wszędzie tam, gdzie regulacje VAT referują do klasyfikacji statystycznych.

Niewątpliwie, wraz z nadejściem 1 kwietnia podatnicy powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS – gwarantującego formalną ochronę w zakresie klasyfikacji oraz konsekwentnie – uzyskanie pewności co do stosowanych stawek VAT (oraz innych regulacji referujących do klasyfikacji).