Wraz z 1 listopada weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności oraz Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – instrumentu związanego bezpośrednio z mającą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. nową matrycą stawek VAT.

Wiążąca Informacja Stawkowa ma wyeliminować funkcjonujący dotychczas proceduralny chaos towarzyszący ustalaniu prawidłowej stawki VAT.

Wydając WIS, organ podatkowy będzie bowiem rozstrzygał również o klasyfikacji towaru / usługi dla celów VAT – wyłączając z systemu VAT kłopotliwe opinie klasyfikacyjne organów statystycznych, których walor ochronny niejednokrotnie był kwestionowany.

WIS jako źródło pewności podatnika

WIS jest instrumentem o randze decyzji, mającej zapewniać podatnikom pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Inaczej niż opinie klasyfikacyjne organów statystycznych, WIS wiązać będzie organy podatkowe.

Oznacza to, że w trakcie kontroli rozliczeń podatnika, organ podatkowy będzie zobowiązany do przyjęcia klasyfikacji towaru / usługi wskazanej w WIS – bez możliwości swobodnego kwestionowania tego rozstrzygnięcia.

Formularz WIS-W

Wzór wniosku o wydanie WIS określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r.

Formularz WIS-W, bo o nim mowa, umożliwia zainteresowanym podmiotom wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o ustalenie właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi, a także świadczeń złożonych, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Inaczej niż we wniosku o interpretację, do wniosku o wydanie WIS, będzie można dołączyć wszelkiego rodzaju dokumenty, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być: fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.).

Czas oczekiwania na wydanie WIS…

WIS ma być wydawana zasadniczo w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora KIS.

… może ulec wydłużeniu

Co istotne, w procesie ustalania prawidłowej stawki VAT znaczącą rolę mogą odgrywać badania i analizy laboratoryjne, które Dyrektor KIS może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom. W przypadku konieczności przeprowadzenia takiej analizy, termin wydania WIS może ulec wydłużeniu.

Opłaty za WIS

Wniosek o WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. W sytuacji jednak, gdy wniosek będzie dotyczył towarów lub usług składających się na jedną czynność opodatkowaną, opłata ta będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów / usług składających się razem na jedną czynność.

Ponadto wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o WIS wymagać będzie ich przeprowadzenia.

WIS nie tylko dla stawek VAT

Jak wprost wskazuje ustawa, wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Powyższe może okazać się istotne szczególnie z perspektywy stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Określając katalog i usług objętych obowiązkowym split paymentem ustawodawca posłużył się bowiem PKWiU, które w wielu przypadkach może być mało intuicyjne. Tytułem przykładu można wskazać chociażby części do silników benzynowych, które objęte są obowiązkowym split paymentem – inaczej niż części do silników diesla (o problematyce branży samochodowej pisaliśmy m.in. tu)

WIS – lepiej zapobiegać niż leczyć

Należy podkreślić, że zaoferowana przez ustawodawcę możliwość wcześniejszego wystąpienia o WIS może być niebywale pomocna w przygotowaniu biznesu na nadciągającą rewolucję w stawkach VAT (a także – przy ustalaniu rozmiarów rewolucji w split paymencie). W rezultacie, już dziś warto przeanalizować kategorie oferowanych/nabywanych towarów i/lub usług i rozważyć konieczność wystąpienia z wnioskiem o WIS.