Dla podatników, będących płatnikami podatku u źródła („WHT”) których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z dniem 31 stycznia 2023 roku upływa termin na złożenie tzw. oświadczenia zamykającego (WH-OSC).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi WHT, jeżeli płatności podlegające temu podatkowi, przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, to polski płatnik, co do zasady, obowiązany jest do pobierania podatku u źródła według podstawowej stawki wynikającej z przepisów (19% lub 20%). Od wspomnianej zasady istnieją dwa wyjątki, dzięki którym preferencyjne opodatkowanie WHT może zostać zastosowane:

  1. uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji, lub
  2. złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”).

Oświadczenie za 2022 r.

Skupmy się na wyjątku drugim – oświadczeniu. Mimo, wydawałoby się, dość jasnej konstrukcji, ze stosowaniem oświadczeń powstały pewne wątpliwości – w szczególności, jak często oświadczenie można składać. Płatnik miał możliwość złożenia dwóch oświadczeń: oświadczenia pierwotnego, w terminie najpóźniej do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN, oraz oświadczenia następczego w terminie do 7. dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności oświadczenia pierwotnego.

Organy zaczęły wykształcać stanowisko, że płatnik może oświadczenia złożyć tylko raz w roku, co oznaczałoby, że efektywnie może nie stosować mechanizmu pay and refund jedynie przez 3 miesiące w roku. Niefortunne przepisy zostały „naprawione” poprzez wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

Rozporządzenie to miało dwojaki efekt, po pierwsze przedłużyło ważność oświadczenia pierwotnego złożonego w 2022 r. do końca roku podatkowego, po drugie przedłużony został termin na złożenie oświadczenia następczego.

Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie oświadczenia zamykającego (zwanego też następczym) za 2022 r. upływa z końcem pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego – czyli dla płatników których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu jest to 31 stycznia 2023 r.

Oświadczenia w 2023 r.

Drugim efektem nieścisłości przepisów była nowelizacja ustawy o CIT. Zgodnie z aktualnym brzmieniem, płatnik obowiązany jest do złożenia dwóch oświadczeń:

  1. oświadczenia pierwotnego / podstawowego – w terminie nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN;
  2. oświadczenia następczego / zamykającego – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Tym samym przepisy odpowiadają temu, co roboczo regulowało rozporządzenie.

Co w przypadku, gdy złożenie oświadczenia zamykającego nie jest możliwe z uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem? Zgodnie z ustawą o CIT, płatnik w terminie do złożenia tego oświadczenia, wpłaca podatek należny wraz z odsetkami za zwłokę.

***

Podsumowując, terminem, który płatnicy korzystający z oświadczenia przy wypłatach podlegających pod WHT powinni sobie zapisać w kalendarzu, jest 31 stycznia (jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

Najbliższy upływa już zaraz i trzeba pamiętać o złożeniu stosownego formularza do organów podatkowych.