Koncepcja „look through” to szczególne podejście, nieuregulowane wprost w polskich przepisach podatkowych, a możliwość jej zastosowania ciągle budzi wiele wątpliwości. Niemniej, praktyka pokazuje, że coraz częściej polskie organy przyznają rację, że w celu stosowania preferencji w podatku u źródła („WHT”), badanie należytej staranności dokonuje się przez pryzmat rzeczywistego właściciela wypłacanej należności, a nie koniecznie bezpośredniego odbiorcy płatności, co m.in. potwierdza interpretacja indywidualna, którą udało nam się niedawno uzyskać dla naszego klienta[1].

Pośrednictwo w płatnościach za usługi niematerialne między podmiotami z Grupy

Wnioskodawcą przedmiotowej interpretacji jest polski rezydent podatkowy, którego jedynym udziałowcem jest zagraniczna spółka. Zadaniem udziałowca jest m.in. podział koszów usług świadczonych w ramach Grupy na wszystkie podmioty należące do Grupy, w tym również Wnioskodawcę (pełni rolę tzw. centrum usług wspólnych „CUW”).

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nabywa od różnych podmiotów powiązanych z Grupy szereg usług niematerialnych, w których skład wchodzą m.in. usługi doradcze, marketingowe, zarządcze, usługi ogólnego wsparcia, prawne i podatkowe, a więc ze względu na ich charakter, Wnioskodawca traktuje je jako podlegające podatkowi u źródła.

Usługi te są pośrednio rozliczane z danym usługodawcą (czyli podmiotem z Grupy, który faktycznie wyświadczył daną usługę) tj. najpierw fakturowane są przez usługodawcę na CUW a następnie refakturowane przez CUW na poszczególne spółki z Grupy.

Natomiast w skład usługodawców wchodzą (i) podmioty z krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) a także (ii) jednostki zagraniczne CUW (np. oddział, biuro), niestanowiące odrębnych podatników ani zagranicznych zakładów.

Należyta staranność z pominięciem CUW?

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wystąpiliśmy z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o potwierdzenie możliwości zastosowania koncepcji „look through” co do płatności dokonywanych na rzecz CUW z tytuł usług świadczonych przez spółki z Grupy: wnieśliśmy o potwierdzenie, że badania należytej staranności należy dokonać poprzez weryfikację faktycznych usługodawców, którzy powinni być traktowani jako podatnicy i zatem potencjalni rzeczywiści właściciele płatności, a więc takiego badania dokonuje się z pominięciem pośrednictwa CUW.

Stanowisko organu

Organ udzielając odpowiedzi na zadane pytania, przychylił się w całości do naszego stanowiska. Potwierdził, że Wnioskodawca ma możliwość dokonywania kwalifikacji wypłacanych wynagrodzeń za usługi faktycznie świadczone przez spółki z Grupy z zastosowaniem koncepcji „look through”. Zdaniem organu w takim przypadku należy stosować daną UPO zawartą z państwami, w których siedziby mają poszczególni faktyczni usługodawcy pomijając przy tym podmiot refakturujący czyli CUW, zakładając jednocześnie, że podmioty te są rzeczywistymi właścicielami wypłacanych należności, a także nie prowadzą w Polsce działalności gospodarczej poprzez położony zakład.

Z odpowiedzi organu wynika również, iż pod warunkiem istnienia UPO z danym państwem, w którym spółka posiada siedzibę, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania WHT z tytułu płatności za usługi faktycznie świadczone przez spółki z Grupy będące rzeczywistymi właścicielami płatności, a wypłaty te powinny zostać opodatkowane jako zyski przedsiębiorstw w państwach siedziby każdej ze spółek z Grupy.

Szczególnie ciekawe: w przypadku usług wykonywanych przez jednostki zagraniczne CUW, podatnikiem i zatem potencjalnymi rzeczywistym właścicielem płatności należności jest samo CUW z uwagi na fakt, iż jednostki te stanowią jej integralną część, natomiast nie stanowią odrębnych podatników ani zagranicznych zakładów. Oznacza to, iż wypłaty te powinny zostać potraktowane jako zyski przedsiębiorstw, podlegające opodatkowaniu w kraju rezydencji CUW. Konkluzja ta jest tym bardziej kluczowa, gdyż w przypadku położenia zagranicznych jednostek w krajach, z którymi Polska nie posiada UPO, WHT w Polsce byłby należny w pełnej wysokości (tj. 20%).

Ciąg dalszy pozytywnej linii interpretacyjnej

Jak wskazywaliśmy w poprzednim naszym wpisie z dnia 14 kwietnia "Możliwość zastosowania look through approach przy wypłacie dywidendy do zagranicznego podmiotu", powstaje powoli linia interpretacyjna organów podatkowych (ciągle jeszcze niejednolita) co do możliwości stosowania koncepcji „look through” przy płatnościach przekazywanych do ich rzeczywistych beneficjentów.

Otrzymana interpretacja indywidualna niewątpliwie wpisuje się w pozytywny trend ostatnio wydawanych interpretacji (których zdecydowana większość dotyczyła natomiast płatności pasywnych). Niemniej ciągle nie można jeszcze stwierdzić, że polskie organy w pełni zaaprobowały stosowanie takiego podejścia. W konsekwencji jego stosowanie bez uzyskania wcześniejszego zabezpieczenia w postaci interpretacji indywidualnej rodzi niemałe ryzyko podatkowe. Rekomendujemy dalsze monitorowanie powyższej kwestii, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z ekspertami CRIDO.

English version >> WHT: Polish tax authorities confirm the applicability of the 'look through' approach in a non-standard situation


[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 7 kwietnia 2023 r. o nr 0111-KDIB1-1.4010.57.2023.2.SG