We wpisie z 14 stycznia 2015r. informowaliśmy o nowym wyroku NSA dotyczącym określania obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji z podmiotami powiązanymi (sygn. II FSK 2849/12). Ostatnio opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku.

W uzasadnieniu sąd stwierdza, iż nie ma znaczenia porównywalność transakcji które będą sumowane do limitu dokumentacyjnego, a jedynie ich rodzaj. Skoro ustawa wskazuje 3 rodzaje transakcji: (i) świadczenie usług, (ii) sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, oraz (iii) pozostałe przypadki, to transakcje podlegające sumowaniu powinny być grupowane według tych 3 rodzajów.

Przykładowo, jeżeli występuje kilka transakcji usługowych zawartych przez dwa podmioty powiązane, które pojedynczo mają niską wartość, ale razem ich wartość przekracza limit 30 000 EUR, to podlegają one sumowaniu na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego, i każda z nich podlega obowiązkowi udokumentowania. Jest to dodatkowa praca administracyjna dla podatnika, która nie wnosi istotnej wartości dodanej.

Kontynuując tok wnioskowania przedstawiony przez NSA należy się zastanowić, czy transakcje tego samego rodzaju, ale przeciwstawne co do wartości, np. transakcja zakupu i sprzedaży usług z tym samym kontrahentem, też podlegają sumowaniu?

Przytaczany wyrok potwierdza też ugruntowane już wcześniej stanowisko, iż tzw. refaktury pomiędzy podmiotami powiązanymi traktować należy jak pierwotne transakcje i jako takie brać pod uwagę przy ustalaniu obowiązku dokumentacyjnego.

W świetle niniejszego wyroku, podatnicy mogą się zastanawiać czy w ostatnich latach należycie dopełniali obowiązku dokumentacyjnego dla swoich rozliczeń wewnątrzgrupowych? Można też postawić sobie pytanie, jak taka interpretacja przepisów ma się do stanowiska międzynarodowych organów, w tym OECD, które kładą nacisk na szczegółową analizę cen transferowych jedynie dla najbardziej istotnych transakcji, co jest racjonalne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i z perspektywy zdejmowania nadmiernych obciążeń administracyjnych z podatników.