Składane pod rygorem sankcji karnych skarbowych oświadczenie TP nie dotyczy wyłącznie samego faktu sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ale również obejmuje informację, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W kontekście oświadczenia TP, podatnik zadał Dyrektorowi KIS pytanie odnośnie do możliwości podpisania takiego oświadczenia w przypadku rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS: „wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 updop, albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Podatnik nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS. WSA we Wrocławiu, rozpoznając sprawę przyznał rację podatnikowi i odwołał się do wykładni celowościowej i systemowej przepisów o cenach transferowych, które co do zasady mają zapobiegać erozji podstawy opodatkowania.

W miarę zbliżania się terminu na złożenie oświadczenia TP, praktycznych trudności z nim związanych będzie coraz więcej. Tym bardziej cieszy podejście sądu, który dopuszcza „korektę kompensacyjną” dokonaną tylko dla celów podatkowych (tj. nie mającą odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych ujętych w księgach rachunkowych) jeśli taka korekta nie prowadzi do erozji podstawy opodatkowania.

 


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. I SA/Wr 269/20