Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów 19 marca 2024 r. Tym samym aktualizujemy informacje poruszone w ostatnim wpisie Arnolda Kowalskiego.

Kto kwalifikuje się na wakacje od ZUS?

Dostępność wakacji od ZUS, które wejdą w życie z dniem 1 października 2024 r., jest przewidziana dla osób:

  • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • odprowadzających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych oraz
  • uzyskujących maksymalne roczne przychody w wysokości 2 mln euro, czyli tzw. mikroprzedsiębiorców.

Co obejmuje zwolnienie – jakie ograniczenia i co ze składką zdrowotną?

W każdym roku kalendarzowym, przez jeden wybrany przez siebie miesiąc, przedsiębiorca może nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe (jeśli podlega), a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co ważne, zwolnienie te nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, czy zmniejszenie stażu pracy, bowiem wszystkie te składki będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Niestety rząd pozostał przy swoim pierwotnym założeniu, że wakacje składkowe nie obejmą składki zdrowotnej, która jest stosunkowo największą bolączką (podobnie jak miesięczne zaliczki podatkowe) wśród wszystkich składek opłacanych przez przedsiębiorców.

Ograniczeniem też jest sytuacja, gdy dotychczasowa, zadeklarowana przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek jest wyższa niż ryczałtowa na dany rok. Wówczas za miesiąc, w którym osoba korzystać będzie z projektowanego rozwiązania, finansowanie od strony państwa zredukowane będzie do najniższej, obowiązującej danego ubezpieczonego podstawy wymiaru.

Warte przypomnienia, iż w czasie stosowania ulgi, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności, czyli nadal będzie mógł uzyskiwać z niej przychody.

Zwolnienie ma stanowić pomoc publiczną realizowaną w formule de minimis. Oznacza ta, że podmioty nieposiadające już odpowiedniego limitu pomocy, nie będą mogły skorzystać z wakacji składkowych.

Wakacje dostępne mają być również dla osób współpracujących na zasadach B2B, ale uwaga – poza osobami, które wykonują lub wykonywały w poprzednim roku kalendarzowym działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie. Oczywiście ograniczenie te nie dotyczy, jeśli usługi nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi wcześniej na etacie.

Co istotne wakacje dotyczą samego przedsiębiorcy, a nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. pracowników.

To jak złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje składkowe powinien być złożony przez przedsiębiorcę elektronicznie do ZUS, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty ulgą. Po upływie wakacyjnego miesiąca, obowiązki składkowe następować będą automatycznie i nie będzie wymagane nowe zgłoszenia. Pamiętać natomiast należy, że miesiąc, w którym przedsiębiorca skorzysta z wakacji składkowych, nie zwalnia go od składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

A więc byle do października…

Przyjęte zasady są bardziej restrykcyjne, niż proponowano jeszcze kilka miesięcy temu. Mamy jednak nadzieję na spełnienie się głównego celu zmian, tj. zmniejszenia się liczby zamykanych oraz zawieszanych działalności gospodarczych.


Zobacz film: CFC – zagraniczna jednostka kontrolowana a PIT. Cz. I

Film polecamy osobom odpowiedzialnym za określanie miejsca opodatkowania dochodów w kontekście międzynarodowych grup kapitałowych. Zdolność do identyfikowania kontrolowanych zagranicznych spółek (CFC) odgrywa kluczową rolę w tym procesie.