Polski Ład wprowadził nowe ułatwienie dla podatników przygotowujących dokumentacje cen transferowych za lata podatkowe rozpoczynające się również po 31 grudnia 2020 roku. Jak to jednak zwykle bywa z ułatwieniami – nie są jednak przewidziane dla każdego.

Będzie łatwiej, ale czy warto?

Nowo wprowadzony ust. 3a pkt 1 w art. 11q Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”) przewiduje, że w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: „Ustawa Prawo przedsiębiorców”), lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności. Przepis ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 Ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z uzasadnieniem do zmiany ustawy, ułatwienie wprowadzono mając na uwadze nakłady finansowe i czasowe ponoszone na sporządzenie analiz. Jednocześnie podkreślono, że nowy przepis nie wyklucza dobrowolnego sporządzania analiz, w sytuacji, gdy dany podmiot uzna je za celowe.

Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że zwolnienie z dołączenia do dokumentacji analizy nie eliminuje ryzyka badania transakcji pod kątem rynkowości przez organy podatkowe. Co więcej, zwolnienie to nie wyłącza z oświadczenia o rynkowości transakcji. W praktyce zatem wiele podmiotów może zdecydować się jednak na przeprowadzenie analizy cen transferowych i dołączenie jej do dokumentacji.

Mikro, mały, średni a może duży przedsiębiorca?

Dla przypomnienia Ustawa Prawo przedsiębiorców uzależnia status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy od łącznego spełnienia, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych warunków:

  • zatrudnienie średnioroczne mniej niż 10 pracowników w przypadku mikroprzedsiębiorcy i 50 w przypadku małego przedsiębiorcy oraz
  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro w przypadku mikroprzedsiębiorcy i 10 milionów euro w przypadku małego przedsiębiorcy lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro w przypadku mikroprzedsiębiorcy i 10 milionów euro w przypadku małego przedsiębiorcy.

Podatnicy spotkali się już z analizą statusu przedsiębiorcy, chociażby na potrzeby możliwości skorzystania z uproszczeń dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, czy ubiegania się o pomoc publiczną, jednak ustalenia te były dokonywane w oparciu o inne definicje. Stąd chcemy podkreślić fakt występowania różnych definicji i kryteriów statusu przedsiębiorcy w zależności od celu ustalenia statusu. Raz ustalony status niekoniecznie będzie możliwy do wykorzystania na inne potrzeby.

Analiza statusu wg Ustawy Prawo przedsiębiorców z pewnością spotka się z szeregiem pytań po stronie podatników:

  • z którego roku należy analizować dane?
  • jak ustalić średnioroczne zatrudnienie, które określa się w przeliczeniu na pełne etaty?
  • jak ustalić obrót netto z operacji finansowych?
  • co w sytuacjach przekształcenia przedsiębiorstwa lub zmian właścicielskich?

Nowe obowiązki

Wraz z ułatwieniem pojawił się nowy wymóg formalny. Dokumentacja cen transferowych sporządzana dla transakcji zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. powinna zawierać informację o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Ponadto, według projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, nowy formularz TPR-C będzie zawierał informację o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w części dotyczącej danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych. Przepisy tego rozporządzenia miałyby zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Biorąc zatem pod uwagę potencjalne trudności z określeniem statusu przedsiębiorcy, z nadzieją czekamy na objaśnienia w tym zakresie w kontekście przepisów o cenach transferowych.

Najbliższe wydarzenia

>>Webinar:  Wibor szaleje, euro drożeje. Transfer pricing transakcji finansowych w momencie niepewności, 18 maja, godz. 11:00