WSA orzekł, że przy budowie dróg wewnętrznych oraz infrastruktury gmina nie działa wyłącznie jako organ władzy. Nawet jeśli gmina realizuje w pewnym zakresie zadania własne, lecz jej działania mają charakter cywilnoprawny, by nie zaburzyć konkurencyjności rynku, gminę należy potraktować jak przedsiębiorcę. Ostatecznie uznać należy, że gmina finansując budowę dróg wewnętrznych oraz infrastruktury w celu podniesienia atrakcyjności dzierżawionych działek działa jako podatnik, a VAT od tych wydatków podlega odliczeniu[1].

Gmina będąca właścicielem terenów budowlanych we wniosku o interpretację wskazała, że kilka lat wcześniej zdecydowała o przygotowaniu atrakcyjnych biznesowo terenów pod dzierżawę na rzecz potencjalnych przedsiębiorców oraz utworzeniu na nich specjalnej strefy aktywności gospodarczej. Stojąc na stanowisku, że przyszły nabywca mając do wyboru teren uzbrojony lub nieuzbrojony bez wątpienia wybierze ten pierwszy, gmina od kilku lat ponosi w tej strefie wydatki inwestycyjne ze środków własnych oraz przy udziale dofinansowania zewnętrznego na budowę dróg wewnętrznych, zjazdów z dróg publicznych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Po zaznajomieniu się z opisem sprawy, organ zgodził z wnioskodawcą, że usługi dzierżawy nieruchomości, na potrzeby których prowadzona jest wspomniana inwestycja, będą podlegać opodatkowaniu i nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT. Orzekł również, że gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków ponoszonych, ale tylko na rekultywację zanieczyszczonych działek. Uznał jednocześnie, że prawo takie nie obowiązuje w stosunku do pozostałych opisanych wydatków, tj. budowy dróg wewnętrznych, infrastruktury energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W uzasadnieniu podkreślił, iż działania zarządzania drogami mieszczą się w zakresie czynności o charakterze publicznoprawnym co bezpośrednio wynika z publicznoprawnej władzy gminy.

Po wniesieniu przez gminę skargi na wydaną interpretację do WSA we Wrocławiu, sąd nie zgodził się z argumentacją organu dotyczącą drugiego pytania. Uznał tym samym, że Dyrektor KIS naruszył przepisy prawa materialnego i uchylił zaskarżoną interpretację.

W ocenie sądu organ błędnie zakwalifikował wydatki realizowane przez gminę jako wyłącznie działania jako organ władzy publicznej. Wydatki poniesione zostały na budowę dróg wewnętrznych, a nie jak uznał organ dróg publicznych. W konsekwencji wyklucza to możliwość zakwalifikowania ich jako przejaw władztwa. Podkreślił też przy tym, że nawet jeśli gmina częściowo wykonuje zadania własne, ale tak jak przedsiębiorca działa w oparciu o umowy cywilnoprawne celem uzyskania dochodów z działalności gospodarczej, to zgodnie z ustawą o VAT oraz Dyrektywą 112, by nie zaburzyć konkurencyjności danego sektora należy potraktować ją jak przedsiębiorcę. Tym samym WSA potwierdził, że gmina działa w tym obszarze w charakterze podatnika VAT, a podatek od tych wydatków podlega odliczeniu.

[1] Wyrok WSA z dnia 13 sierpnia 2019 r., sygn. I SA/Wr 402/19