Ucieczka do bardziej elastycznej formy prawnej, jaką jest spółka osobowa, która jest jednocześnie transparentna podatkowo (spółka komandytowa, czy spółka jawna), poprzez przekształcenie wiąże się z koniecznością sprawdzenia obowiązku podatkowego w zakresie PCC.

Przypomnijmy: przekształcenie w spółkę osobową podlega opodatkowaniu PCC w sytuacji, gdy na skutek takiego przekształcenia, dochodzi do zwiększenia majątku spółki osobowej.

Trudno dostrzec zmianę w majątku spółki, jeśli w wyniku przekształcenia nie dochodzi do wniesienia żadnych dodatkowych wkładów przez wspólników. W końcu – niezdefiniowany w przepisach podatkowych – majątek przekształcanej spółki jest tożsamy z majątkiem spółki po jej przekształceniu. Niemniej, organy skarbowe, popierane w tym zakresie przez sądy administracyjne, wskazują, że majątkiem spółki kapitałowej jest jedynie jej kapitał zakładowy (co najprawdopodobniej bierze się stąd, że tylko on podlega opodatkowaniu PCC w spółce kapitałowej). Zaś w przypadku spółki osobowej, majątkiem tym ma być również kapitał zapasowy (zakumulowany wcześniej przez spółkę kapitałową czy komandytowo-akcyjną, a nie podlegający opodatkowaniu PCC).

Zatem wartość kapitału zapasowego w przekształconej spółce osobowej może podlegać opodatkowaniu 0,5% PCC na moment przekształcenia. Co się dzieje, jeśli bilans przekształcanej spółki wykazuje ujemne kapitały własne? Czy nadal można twierdzić, że dochodzi do zwiększenia majątku spółki (pomimo że jego wartość netto jest ujemna?). Logika wskazywałaby na to, że raczej nie. Organy i sąd raczej milczą.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 stycznia 2016 r. III SA/Wa 331/15

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.