15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Jednym z zagadnień objętych nowelizacją jest raportowanie Country-by-Country Reporting (CbC).

Dla przypomnienia, jednostki dominujące wchodzące w skład dużych międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportu (CbC-R) informującego o grupie podmiotów. Równolegle, spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy objętej raportem CbC-R, zobowiązane są do złożenia powiadomienia (CbC-P), tj. wskazania jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie przekazany właściwy raport CbC-R.

Jak informowaliśmy w jednym z naszych ostatnich wpisów, do głównych zmian objętych nowelizacją należy modyfikacja definicji grupy podmiotów (poprzez odejście od odwoływania się do przepisów o rachunkowości), ustalenie kwoty progowej w wysokości 3,25 mld zł dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN oraz zasad przeliczania progu dla grup sporządzających sprawozdanie w walucie innej niż euro. Ustawodawca doprecyzował też sposób przesyłania powiadomień oraz określił obowiązki składania dodatkowych informacji lub wyjaśnień w języku polskim lub angielskim.

Zgodnie z nowelizacją, termin na złożenie deklaracji CBC-P to najpóźniej trzy miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (poprzednio najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego). Jednocześnie termin na dopełnienie przez jednostkę dominującą obowiązku złożenia raportu CBC-R to nadal 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Naszym czytelnikom zwracamy uwagę, że opublikowana w dniu 15 kwietnia br. nowelizacja obejmuje swym zakresem również zmiany w zasadach wnioskowania o interpretację podatkową, o czym można przeczytać w naszym poprzednim wpisie.

Należy jednak zaznaczyć, iż część przepisów obowiązywała będzie z mocą wsteczną (np. ustalenie kwoty progowej dla raportowania CbC).

Pełna treść opublikowanej Ustawy znajduje się pod adresem: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.