W poniedziałkowym wpisie poświęconym pracom legislacyjnym nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: Projekt Ustawy) informowaliśmy o „wzmożonym ruchu” na dedykowanej Projektowi Ustawy witrynie Rządowego Centrum Legislacji. „Lokomotywa się rozpędza” i w dniu wczorajszym opublikowany został długo wyczekiwany raport z konsultacji publicznych, za pośrednictwem którego MF odniosło się do uwag zgłaszanych przez środowisko zainteresowane materią objętą Projektem Ustawy. Kolejny ważny przystanek: Komisja prawnicza, choć niestety w składzie rozpędzonego taboru zabraknie Rozdziału 3 Projektu Ustawy, którego przepisy regulować mają długo wyczekiwaną procedurę zawierania uproszczonych porozumień cenowych (dalej: uAPA).

Przyczyny opóźnienia

Zgodnie z założeniami, celem Projektu Ustawy było skupienie w jednym akcie normatywnym zasad zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA), oraz nowo projektowanej uAPA jak i procedur  zmierzających do wyeliminowania zjawiska podwójnego opodatkowania, w tym przepisów implementujących unijną Dyrektywę 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (dalej: Dyrektywa DRM).

Zakres regulacji objętych Projektem Ustawy sprowadził MF na rozstaj dróg. Z jednej strony, przepisy art. 23 Dyrektywy DRM nakazują jej implementację do dnia 1 lipca 2019 r., z drugiej zaś, znaczenie dla podatników projektu uAPA za skutkowało zgłoszeniem licznych uwag do Rozdziału 3 Projektu Ustawy, które to z kolei wymagają szczegółowej analizy i właściwego odniesienia się ze strony MF. Liczba praktycznych uwag do Rozdziału 3 nie powinna dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że sam MF szacował, że do końca br. w kolejce czeka ponad 570 wniosków o uAPA, które motywowane są chęcią wyłączenia z limitu wprowadzonego przepisami art. 15e CIT kosztów usług, opłat i należności ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, jaką daje właśnie objęcie transakcji APA/uAPA Zaproponowany kształt regulacji uAPA, która miała być przecież alternatywną ścieżką przewidzianą dla „prostych” transakcji nie był jednak w pełni dostosowany do potrzeb zainteresowanych (por. m in. ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe w możliwości wnioskowania o uAPA), toteż biorąc pod uwagę widmo nałożenia przez Komisję Europejską kar za brak terminowej implementacji Dyrektywy DRM, MF postanowił przyspieszyć prace nad Projektem Ustawy „odłączając” od niego regulacje uAPA, które wymagają jeszcze pogłębionej analizy oraz przeredagowana.

Podsumowując, jak wynika z Raportu z konsultacji i opiniowania Projektu Ustawy, uwagi zgłaszane do przepisów regulujących uAPA stały się bezprzedmiotowe, bowiem w związku z ich liczebnością w tym licznymi uwagami do samej treści przepisów art. 15e CIT (…) „regulacja dotycząca uproszczonych porozumień cenowych / rozwiązań alternatywnych do uproszczonych porozumień cenowych została wyłączona z projektu do odrębnego procedowania”.

Czy cel regulacji zostanie osiągnięty?

Redagując treść podsumowania, niezwykle trudno jest zdefiniować pożądany z perspektywy podatników cel zmiany. Z pewnością wiadomość o przesunięciu uAPA do odrębnego procedowania może martwić, bowiem dalej ponad 570 „pasażerów” wypatruje nowej procedury, choć historia dostarcza przykładów na to, że czasem warto zainwestować nieco pracy i czasu w to, aby przyszła podróż była szybka i bezpieczna. Z pewnym optymizmem patrzeć można również na wywołane przez projektodawcę pojęcie „rozwiązania alternatywnego” dla uAPA, choć usprawiedliwieni semantyką mamy nadzieję, że najlepszą alternatywą dla uAPA będzie skreślenie przepisów art. 15e CIT.

Zobacz także: