Komisja Europejska (dalej: „KE”) przedstawiła pakiet nowych inicjatyw w obszarze podatków (tzw. Tax Package), ukierunkowany na wspieranie ożywienia i długoterminowego wzrostu gospodarczego w Europie. Przedmiotowej idei przyświeca zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości we wskazanym obszarze. Jednocześnie KE dostrzega potrzebę uproszczenia przepisów i procedur podatkowych, aby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie na jednolitym rynku unijnym.

Jakie elementy wchodzą w skład Tax Package?

Na przedmiotowy pakiet składają się 3 inicjatywy w postaci:

 • Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego i Rady – Plan działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę gospodarczą (dalej: „Komunikat KE”);
 • Wniosku ustawodawczego KE dotyczącego zmian w obszarze współpracy administracyjnej, przewidującego między innymi wprowadzenie automatycznej wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich w zakresie przychodów/ dochodów generowanych przez sprzedawców na platformach cyfrowych;
 • Komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych w UE i poza jej granicami.

Przy czym propozycje w obszarze uproszczenia procedur i regulacji podatkowych zogniskowane zostały w ww. Komunikacie KE.

Czego dotyczy Komunikat KE?

Komunikat KE przewiduje środki mające na celu ograniczenie przeszkód podatkowych dla przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku, a także określone propozycje, które pomogą państwom członkowskim egzekwować obowiązujące przepisy prawa podatkowego i poprawić ich przestrzeganie. Zawiera on katalog 25 działań w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich, które KE zamierza zaproponować i wdrożyć do 2024 roku. W przedmiotowym katalogu, znaczną część stanowią inicjatywy dotyczące VAT.

Jakie propozycje w obszarze VAT zawiera Komunikat KE?

Wśród koncepcji zmierzających do uproszczenia regulacji VAT, a także poprawy ich przestrzegania, KE wskazuje między innymi na:

 • Aktualizację przepisów VAT dotyczących usług finansowych– uwzględniającą rozwój gospodarki cyfrowej oraz outsourcing usług pośrednich przez podmioty finansowe i ubezpieczeniowe, a także sposób w jaki przedmiotowy sektor jest zorganizowany;
 • Przekształcenie statusu Komitetu ds. VAT – Komitet, z podmiotu o charakterze doradczym miałby zostać przekształcony w „komitet procedury komitetowej”, który stanowiąc większością kwalifikowaną nadzorowałaby przyjmowanie aktów wykonawczych przez KE;
 • Zmiany procedury szczególnej VAT dla biur podróży– ukierunkowane na uproszczenie procedury przy uwzględnieniu konkurencyjności branży turystycznej w UE;
 • Przegląd przepisów dotyczących VAT w transporcie pasażerskim – obejmujący między innymi uproszczenie przepisów VAT w obszarze miejsca opodatkowania usług przewozu osób, w celu zapewnienia ich spójności z proekologiczną polityką podatkową w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;
 • Dostosowanie ram VAT do działalności platform – poprzez aktualizację przepisów VAT w odniesieniu do gospodarki dzielenia się, przejście na jednolitą rejestrację VAT w UE, a także modernizację sprawozdawczości dotyczącej VAT oraz ułatwienie fakturowania elektronicznego.

KE zapowiada również przeprowadzenie oceny i szczegółowe propozycje w zakresie:

 • Zapobiegania sporom w dziedzinie VAT;
 • Wzmocnienia kontroli transakcji transgranicznych;
 • Zawarcia porozumień między UE a odpowiednimi państwami trzecimi w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT.

Warto zauważyć, że obok zupełnie nowych koncepcji dotyczących VAT, KE przedstawiła również inicjatywy zbliżone do tych, które już wcześniej stanowiły przedmiot dyskusji na forum unijnym, a w pewnych obszarach weszły nawet w fazę legislacyjną. Czy tym razem zostaną one sfinalizowane? Być może dowiemy się o tym już wkrótce. Zgodnie z przedstawionym planem działania, ocena części inicjatyw i przedstawienie dalszych potencjalnych wniosków ustawodawczych przez KE nastąpić ma bowiem już w IV kwartale 2020 roku. 


Źródło:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Plan działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę gospodarczą z 15 lipca 2020 r., COM (2020) 312 final