Zgodnie z interpretacją indywidualną, wydaną dnia 30 marca 2020 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, umorzenie udziałów własnych przez spółkę, nabytych uprzednio od wspólnika bez wynagrodzenia, podlega przepisom o cenach transferowych, a w szczególności powinno być przedmiotem dokumentacji cen transferowych według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

Stan faktyczny

W przedmiotowej sprawie, spółka planuje nabyć od wspólnika bez wynagrodzenia własne udziały celem ich umorzenia i z obniżonego kapitału zakładowego pokryć część strat w spółce. Nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia jest przewidziane w Kodeksie spółek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505 z późn. zm., dalej również: „KSH”), w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Zdaniem spółki, przedstawione zdarzenie nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku ustalenia cen transferowych czy sporządzenia dokumentacji cen transferowych w świetle obowiązujących przepisów o cenach transferowych, gdyż:

  • umorzenie własnych udziałów nie jest transakcją,
  • umorzenie bez wynagrodzenia jest dopuszczalne przez KSH, w związku z tym nie można mówić o rynkowej cenie tej operacji ani o potencjalnym szacowaniu przez organy skarbowe,
  • umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia nie ma elementu odpłatności, ceny, a zatem i wartości.

Stanowisko organu

Zdaniem organu pojęcie „transakcja” należy rozumieć bardzo szeroko, tj. są to wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr, które mają wpływ na dochód (stratę) podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. W konsekwencji, umorzenie udziałów, mieści się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji podatkowej, w przypadku przekroczenia progów transakcji wskazanych w art. 11k ust. 2 Ustawy o CIT (tj. 2 000 000 zł w przypadku innej transakcji).

Stanowisko to jest odmienne do wcześniejszych zajmowanych przez KIS, zgodnie z którymi organy podatkowe w większości stały na stanowisku, że przepisy dotyczące cen transferowych nie znajdą w takich przypadkach zastosowania z uwagi na brak występowania cechy odpłatności.

Co warto zapamiętać?

Warto sięgnąć do uzasadnienia znowelizowanej Ustawy o CIT, w której czytamy: „definicja transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze (w tym działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym), których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań stron. Wprowadzenie stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej ma na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa, takich jak między innymi restrukturyzacje, umowy o podziale kosztów (CCA), umowy spółki osobowej, umowy o współpracy czy też umowy o zarządzanie płynnością”.

Odczytując intencje ustawodawcy poprzez wprowadzenie definicji pojęć ceny transferowej i transakcji kontrolowanej, w naszej ocenie (oraz zdaniem organu w wydanej interpretacji indywidualnej) zakres przedmiotowy obowiązku dokumentacyjnego w świetle bieżących przepisów, podatnicy powinni określać możliwie szeroko.


Źródło:

Interpretacja indywidualna wydana dnia 30 marca 2020r.