Podatnicy mogli mieć obawy, czy korzystna dla nich linia interpretacyjna i orzecznicza, zgodnie z którą przepisy o cenach transferowych nie mają zastosowania do zbycia udziałów w celu ich umorzenia (tzw. umorzenia dobrowolnego), nie zmieni się po objęciu od tego roku obowiązkiem dokumentacyjnym oprócz transakcji również innych zdarzeń mających wpływ na dochód podatnika. Organy podatkowe potwierdzają jednak, że po nowelizacji umorzenie udziałów pozostaje poza zakresem stosowania przepisów o cenach transferowych.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która posiada udziały w kapitale innej spółki. W związku z realizowaną strategią biznesową i koniecznością pozyskania finansowania na realizację planów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskodawca planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie w spółce zależnej. Jednym z rozważanych przez wnioskodawcę scenariuszy zmniejszenia zaangażowania kapitałowego jest wykupienie przez spółkę zależną od jej udziałowców (w tym wnioskodawcy) części udziałów w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne).

Wnioskodawca miał wątpliwość, czy do wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umorzenia udziałów będą miały zastosowanie przepisy o cenach transferowych. Sam twierdził, że nie, ponieważ przepisy te mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy w wyniku powiązań pomiędzy podmiotami zostaną między nimi ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Wnioskodawca skonkludował, że operacja umorzenia udziałów może być przeprowadzona wyłącznie między podmiotami, które są ze sobą powiązane i z tego względu nie ma porównywalnych transakcji między niezależnymi podmiotami, do których można się odwołać przy określaniu wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą i odstąpił od uzasadnienia prawnego. Stanowisko to można rozpatrywać jako kontynuację linii interpretacyjnej i orzeczniczej, która ukształtowała się jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów o cenach transferowych. Przypomnijmy, że korzystna interpretacja przepisów opierała się często na twierdzeniu, że (i) umorzenie udziałów nie spełnia definicji transakcji lub (ii) nie jest możliwe ustalenie warunków rynkowych umorzenia, ponieważ nigdy nie dochodzi do niego pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej daje więc nadzieję, że objęcie nowymi przepisami o cenach transferowych również innych zdarzeń mających wpływ na dochód podatnika i w konsekwencji utrata przez podatników jednego z kluczowych argumentów przedstawianych w podobnych sprawach nie zmieni korzystnej dla nich linii interpretacyjnej. Na szczęście póki co organy nie przyjmują, że jako niezależne podmioty należy traktować wyłącznie podmioty niepowiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, przez co może istnieć szereg transakcji na rynku porównywalnych do umorzeń udziałów realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi…

Warto obserwować, w którą stronę pójdzie orzecznictwo w zakresie innych zdarzeń mających wpływ na dochód podatników. Szczególnie, że zagadnienie to jest swego rodzaju novum w przepisach o cenach transferowych. Będziemy Państwa informować, gdy pojawią się kolejne interesujące interpretacje lub wyroki w tym temacie.

Źródło: 0114-KDIP2-3.4010.166.2017.1.PS, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.