Migracja rynków finansowych od stóp referencyjnych LIBOR do nowych wskaźników (€STR, SOFR, SONIA) stała się rzeczywistością. Polski rynek nie pozostaje w tyle i w niedalekiej przyszłości WIBOR również będzie miał swojego kontynuatora.

WIRD® następcą WIBOR

W dniu 2 września br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o decyzji Komitetu Sterującego Narodową Grupą Roboczą (KS NGR) w zakresie planowanej reformy wskaźników referencyjnych. Na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia oraz 1 września br. KS NGR przeprowadził dyskusję oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight).

Pretendenci i uzasadnienie wyboru

Grupa robocza dokonała wyboru spośród trzech propozycji: WIRD®, WIRF® i WRR®, bazując na ocenie ich cech ilościowych i jakościowych. Kryteriami branymi pod uwagę były m.in:

  • zasób informacyjny związany z liczbą transakcji i ich wartością;
  • ryzyko nieustalenia wskaźnika w poszczególnych dniach;
  • publikowanie wskaźnika w terminie odpowiadającym potrzebom rynku finansowego.

Wybór padł na WIRD®, gdyż uwzględnia on także dane z sektora dużych przedsiębiorstw, co oznacza szerszy zasób informacyjny, który nie ogranicza się wyłącznie do danych depozytowych instytucji sektora finansowego.

Charakterystyka WIRD® i dalsze etapy migracji

WIRD® ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytowych), instrumentach finansowych (instrumentach dłużnych i pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

WIRD® będzie wskaźnikiem składanym, kalkulowanym na koniec okresu (z dołu), tj. oprocentowanie wynika z wysokości indeksu ON dla odpowiedniej liczby dni zgodnie z określonym tenorem.

Poza okresem ON, wskaźnik będzie najprawdopodobniej definiowany dla okresów odsetkowych 1-, 3- i 6-miesięcznych.

Kolejnym etapem działań grupy roboczej jest ustalenie harmonogramu prac mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD®. Ponadto, Komitet zamierza wkrótce zarekomendować standardy stosowania nowego wskaźnika w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych oraz instrumentach finansowych.

Implikacje w cenach transferowych

Podobnie jak w przypadku wygaszania LIBOR, przejście polskiego rynku finansowego z WIBOR na WIRD® będzie miało również swoje konsekwencje dla polityki finansowej grup podmiotów powiązanych.

Zmiana wskaźnika referencyjnego wymusi przede wszystkim dostosowanie umów w zakresie wewnątrzgrupowych transakcji finansowych, w szczególności umów finansowania dłużnego oraz systemów zarządzania płynnością (cash pooling), opartych o zmienną stopę procentową i wskaźnik WIBOR.

W świetle powyższego, rekomendujemy przegląd transakcji finansowych zawieranych z podmiotami powiązanymi i identyfikację umów, które będą wymagały zmiany wskaźnika referencyjnego. Niezbędnym krokiem będzie również weryfikacja polityki wewnątrzgrupowych transakcji finansowych, przy czym zastosowanie stopy referencyjnej WIRD® w nowych umowach będzie zasadne po ogłoszeniu terminów przejścia na nowy wskaźnik referencyjny oraz deadline’u wygaszenia stóp WIBOR.


Zobacz także>> CRIDO z podwójnym tytułem najlepszej firmy doradczej w Polsce wg ITR 2022


Źródła:

Komitet Sterujący NGR dokonał wyboru indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

Wyniki konsultacji publicznych– wnioski merytoryczne dotyczące metody opracowywania wskaźników referencyjnych typu RFR