Od 28 marca br. został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

Nowe zasady uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

W praktyce to oznacza, że podróżni nie muszą m.in.:

 • legitymować się certyfikatem szczepienia podczas przekraczania granicy,
 • okazywać negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy, PCR),
 • odbywać tzw. kwarantanny przyjazdowej,
 • wypełniać Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) przed przylotem do Polski.

Wymienione wyżej zasady mają zastosowanie do wszystkich osób przekraczających zarówno granice wewnętrzne (Schengen/UE), jak i zewnętrzne z Polską.

Wyjątkiem od tej zasady są jedynie osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia kwarantannę lub izolację – osoby te są obowiązane zakończyć kwarantannę lub izolację na dotychczasowych zasadach.

Należy zaznaczyć, iż rozporządzenie wprowadza też istotne zmiany w zakresie:

 • wstrzymania kolejowych przewozów pasażerskich z Republiką Białorusi,
 • zniesienia obowiązku noszenia maseczek (z wyjątkiem podmiotów leczniczych oraz aptek),
 • uproszczenia w uzyskaniu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID dla osób przekraczających granicę RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W celu uzyskania certyfikatu nie jest wymagane przedstawienie tłumaczenia przysięgłego zagranicznego zaświadczenia o odbyciu szczepienia.

Zniesienie obostrzeń nie oznacza jednak zakończenia stanu epidemii, tym samym nadal obowiązują obostrzenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski na granicy zewnętrznej.

Obecnie granicę zewnętrzną na kierunku wjazdowym do Polski mogą przekraczać m.in.:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa członkowskie UE,
 • cudzoziemcy posiadające wizy humanitarne,
 • obywatele Republiki Białorusi oraz Ukrainy - niezależnie od deklarowanego celu pobytu,
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • cudzoziemcy posiadający wizy z adnotacją Poland. Business Harbour,
 • cudzoziemcy przybywający do RP w celach gospodarczych,
 • członkowie misji dyplomatycznych, kierowcy międzynarodowi, uczniowie, studenci, naukowcy, uczestnicy projektów Programu Erasmus+, repatrianci wraz z członkami najbliższej rodziny.

W naszej ocenie zmiany w przepisach ułatwiających wjazd do Polski są godne aprobaty, przynoszą bowiem korzyść zarówno dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce, jak i dla polskich pracodawców.