Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny zajął stanowisko ws. uznania konkretnej czynności za ukryty zysk. Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2022 r. dotyczy świadczenia usług z zakresu branży IT.

Sprawa objęta zakresem wskazanej powyżej interpretacji dotyczyła sytuacji, w której spółka planuje nabywać usługi od swoich wspólników. Usługi te były by wykonywane w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, a w ich ramach dochodziłoby do świadczeń takich jak:

  1. Usługi programowania,
  2. Usługi pośrednictwa komercyjnego, polegające na wyszukiwaniu klientów, nawiązywaniu kontaktu z klientami oraz pozyskiwaniu na rzecz spółki klientów zainteresowanych zakupem usług oferowanych przez nią.

Spółka, z uwagi na profil prowadzonej działalności, nabywa również tego samego rodzaju usługi od podmiotów niepowiązanych, a usługi świadczone przez wspólników na rzecz spółki mają być wynagradzane na zasadach rynkowych.

Wnioskodawca zastanawiał się, czy nabywane usługi powinien traktować jako ukryty zysk, w związku z czym zwrócił się do KIS ze stosownym pytaniem. Spółka zajęła stanowisko, zgodnie z którym wypłata wynagrodzenia za powyższe usługi nie powinna podlegać opodatkowaniu z tytułu ukrytych zysków.

Prawidłowość stanowiska wnioskodawcy została potwierdzona przez Dyrektora KIS, którego zdaniem we wskazanym zdarzeniu przyszłym istotna jest kwestia odpowiedniego wyposażenia spółki w aktywa przez wspólników, rynkowe warunki transakcji oraz związek dokonywanych wydatków z prowadzoną działalnością spółki. Zdaniem organu, koszty związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu nabywania usług programistycznych typu Tech Lead oraz usług pośrednictwa komercyjnego, skupione na wyszukiwaniu nowych klientów i nawiązywaniu z nimi kontaktów dla potrzeb biznesowych nie stanowią ukrytego zysku, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu w ramach reżimu estońskiego CIT. Organ podatkowy podkreślił, że nabywane usługi od wspólników należy zrównać ze świadczeniami nabywanymi przez podwykonawców na warunkach rynkowych, których nabycie jest niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego.

Interpretacja ta jest niewątpliwie korzystna dla pewnej kategorii podatników, którzy zdecydowali się przejść na ryczałt od dochodów spółek. Niedawno została wydana inna interpretacja indywidualna, w której Dyrektor KIS przyjął takie samo stanowisko, tym samym nie uznając za ukryty zysk wydatków poniesionych na nabycie usług pośrednictwa komercyjnego. Natomiast interpretacja indywidualna dot. opodatkowania  wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług programistycznych jest jedną z pierwszych interpretacji w tym zakresie. Szczęśliwie stanowisko organu podatkowego w tej sprawie nie budzi kontrowersji i może jest szansa na ugruntowanie się takiego podejścia w przyszłych interpretacjach.