W związku z wejściem w życie nowych regulacji o NIP na paragonie, traktowanie podatkowe paragonów z NIP na kwotę poniżej 450 zł brutto jako tzw. faktur uproszczonych budzi wiele kontrowersji wśród podatników. Dodatkowe trudności mogą również wkrótce wystąpić w odniesieniu do ujęcia takich paragonów w ramach nowej struktury JPK_V7.

Z czego wynika problem?

Od 1 stycznia br. fakturę do paragonu można wystawić jedynie, gdy na paragonie umieszczony został NIP nabywcy. Jednocześnie paragon zawierający NIP, na którym kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, spełnia warunki uznania go za tzw. fakturę uproszczoną.

Powyższe zrodziło wątpliwości podatników w zakresie możliwości wystawienia standardowej faktury do paragonu z NIP spełniającego warunki uznania go za fakturę uproszczoną.

Od początku roku podejście MF ewoluowało w kierunku zaostrzenia sposobu wykładni przepisów o paragonie z NIP na kwotę do 450 zł. O ile początkowo wskazywano, że do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną nie ma konieczności wystawienia dodatkowej faktury, o tyle w późniejszym okresie wskazano, że wystawienie takiej faktury jest postępowaniem nieprawidłowym. Taka niekonsekwencja spotęgowała jedynie istniejące wątpliwości.

Restrykcyjne (choć zgodne z niejasnymi przepisami) podejście MF znajduje w ostatnim czasie potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez KIS. Dyrektor KIS wskazał, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto, zawierający numer NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną, którą należy traktować jak zwykłą fakturę. Podatnik nie powinien więc z tytułu tej sprzedaży wystawiać nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej[1].

Ryzyko wykrycia przypadków wystawienia standardowej faktury do paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną istotnie wzrośnie po wejściu w życie nowej struktury JPK_V7, w ramach której dla faktur sprzedażowych wystawionych do paragonów przewidziano dodatkowe oznaczenie „FP”.

Faktury uproszczone w JPK_V7

Sama kwestia ujęcia w ewidencji JPK_V7 faktur uproszczonych wystawionych za pomocą kasy fiskalnej również może przysparzać problemów.

Należy zauważyć, że wprowadzenie w ramach nowej struktury JPK_V7 oznaczenia „FP” w stosunku do faktur wystawianych do paragonów, powinno mieć na celu uwolnienie podatników od obowiązku pomniejszania sprzedaży paragonowej o wartość sprzedaży, która została następnie udokumentowana dodatkowo fakturą, co nierzadko wiązało się z obowiązkiem korekty przeszłych okresów.

W ramach struktury JPK_V7, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione (z oznaczeniem „FP”) i nie będą zwiększać wartości sprzedaży za ten okres, a jednocześnie nie będzie konieczności pomniejszania sprzedaży paragonowej.

Wprowadzenie nowego oznaczenia „FP” oraz nowych zasad ujmowania w JPK faktur do paragonów wywołało wątpliwości podatników w zakresie ich zastosowania do paragonów z NIP uznawanych za faktury uproszczone.

Biorąc pod uwagę, że – zgodnie ze stanowiskiem organów - paragon z NIP na kwotę do 450 zł brutto jest uznawany za fakturę uproszczoną i nie należy do niego wystawiać odrębnie standardowej faktury, powinien on zostać ujęty w JPK jak standardowa faktura. Oznacza to, że co do zasady faktura uproszczona powinna zostać ujęta jako odrębna pozycja w JPK, a wartość sprzedaży paragonowej powinna zostać odpowiednio pomniejszona.

Co więcej, uznanie i ujęcie faktury uproszczonej jak standardowej faktury wiąże się z obowiązkiem zastosowania do niej pozostałych oznaczeń przewidzianych w ramach nowej struktury JPK_V7, tj. m.in. oznaczeń wskazujących na grupy towarowo-usługowe, do których należą pozycje widniejące na takiej fakturze czy oznaczeń rodzaju transakcji.

Okres przejściowy do końca 2020 r.

Biorąc pod uwagę, że nowa struktura JPK_V7 wprowadza wiele nowości w zakresie raportowania danych dla celów ewidencji VAT, a jednocześnie kwestia faktur uproszczonych wystawianych za pomocą kasy fiskalnej budzi wątpliwości podatników, Ministerstwo Finansów postanowiło chwilowo zrównać sposób ich ewidencji ze standardowymi fakturami wystawianymi do paragonów, a jednocześnie ograniczyć zastosowanie nowych oznaczeń przewidzianych w strukturze JPK_V7.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu MF[2], w okresie od wejścia w życie struktury JPK_V7 (najprawdopodobniej z początkiem lipca br.) do końca roku 2020 paragony z NIP uznawane za faktury uproszczone będą wykazywane w ewidencji JPK_V7 niemal na takich samych zasadach jak tradycyjne faktury wystawione do paragonu (wartości z nich wynikające będą ujęte w zbiorczej ewidencji z kasy fiskalnej, a sama faktura będzie ujmowana bez takich wartości) z tym wyjątkiem, że nie będzie obowiązku umieszczania dodatkowych oznaczeń związanych z identyfikacją rodzaju towaru / usługi i rodzaju transakcji, a ponadto taki paragon nie powinien być oznaczony znacznikiem „FP”.

O ile wprowadzenie ww. przejściowych zasad w stosunku do faktur uproszczonych stanowi ukłon w stronę podatników, którym przyjdzie się wkrótce zmierzyć z nową strukturą raportowania danych dla celów VAT, to może ono spowodować jeszcze większy mętlik w zakresie raportowania transakcji dokumentowanych na kasie fiskalnej. Inaczej będą bowiem raportowane standardowe faktury wystawione do paragonu (na kwotę powyżej 450 zł brutto), inaczej paragony uznawane za fakturę uproszczoną, a jeszcze inaczej faktury uproszczone wystawione poza kasą fiskalną. Podatnicy będą również musieli liczyć się z tym, że po okresie przejściowym, ewidencja faktur uproszczonych wystawionych za pomocą kasy fiskalnej ulegnie zmianie.

 Jak widać, Ministerstwo Finansów próbując ułatwić życie podatnikom, wprowadziło rozwiązania mogące budzić szereg dodatkowych wątpliwości po ich stronie. Gdyby takie wątpliwości stały się również Państwa udziałem, zapraszamy do indywidualnego kontaktu byśmy mogli je rozwiać.


[1] Por. Interpretacja DKIS z 18 marca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 61.2020.1.ISK; Interpretacja DKIS z 27 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK.

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 576 ze zm.)