W ubiegłotygodniowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził, że sam brak rejestracji na VAT-UE nabywcy nie pozbawia dostawcy prawa do zastosowania zwolnienia z VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów (na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – stosowania stawki podatku 0%). 

Sprawa, która legła u podstaw rozstrzygnięcia dotyczyła dostawy z Portugalii. Portugalskie organy podatkowe odmówiły sprzedawcy zwolnienia z VAT szeregu transakcji dokonanych na rzecz kontrahenta – podatnika VAT z Hiszpanii, który nie był zarejestrowany w systemie VIES i nie posiadał statusu wewnątrzwspólnotowego podmiotu gospodarczego. Spółka portugalska (Euro Tyre BV - Sucursal em Portugal) broniła się tym, że przesłanka formalna – w postaci posiadania przez nabywcę numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nie wynika z przepisów Dyrektywy. Co więcej, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, jakkolwiek  dostawca wiedział o braku takiego numeru nabywcy, to jednak oczekiwał, że hiszpańska administracja podatkowa nada numer ze skutkiem wstecznym.

Powyższy wyrok ma bardzo duże znaczenie dla polskich podatników, gdyż nasze krajowe regulacje również przewidują warunek formalny dla preferencyjnego opodatkowania WDT tj. posiadanie przez nabywcę towarów odpowiedniego statusu podatnika VAT-UE.

Zdaniem TSUE organy podatkowe nie mogą więc odmówić zwolnienia z VAT dla transakcji WDT, w sytuacji spełnienia przez podatnika warunków materialnych (tj. przy faktycznej dostawie towarów do innego kraju UE).

Co jednak istotne, TSUE zastrzegł, że nieprzestrzeganie wymogu formalnego nie może być honorowane w sytuacji, gdy podatnik umyślnie uczestniczy w oszustwie podatkowym. W praktyce może to oznaczać, że kontrolujący jeszcze częściej będą analizować, czy dostawca nie bierze świadomie udziału w oszustwie związanym z wyłudzeniem VAT.

Źródło: Wyrok Trybunału z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie C-21/16 (Euro Tyre BV - Sucursal em Portugal)


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.