Przepisy unijne pozwalają na objęcie akcyzą olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze, jeżeli przyjęcie takiego opodatkowania nie wprowadza formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi – uważa unijny Trybunał.

Problem dotyczył spółki OTP, która sprzedaje oleje smarowe oznaczone kodami od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99 i przeznaczonych na cele inne niż napędowe i grzewcze. Oleje te są nabywane w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a następnie sprzedawane w Polsce.

Spółka chciała wiedzieć, czy oleje smarowe, którymi handluje są objęte w Polsce akcyzą. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji podatkowej stwierdził, że tak. Innego zdania był WSA w Szczecinie. Sąd uznał, że akcyza w opisanej sprawie w grę nie wchodzi. Po kasacji fiskusa do NSA, pytanie prejudycjalne (czyli pytanie zadawane przez sąd przed wydaniem przez niego orzeczenia) trafiło do Trybunału UE (dalej: TS UE).

Unijny Trybunał podkreślił, że oleje smarowe stanowią produkty inne niż „wyroby akcyzowe” na podstawie przepisów dyrektywy, co oznacza, że państwa członkowskie mogą nakładać podatki na takie wyroby, pod warunkiem że podatki te nie spowodują formalności przy przekraczaniu granic handlu między państwami członkowskimi.

Jednocześnie Trybunał zastrzegł, że jeśli celem formalności nałożonej na importera produktu objętego podatkiem krajowym jest zapewnienie uregulowania zobowiązania z tytułu tego podatku, to formalność taka jest związana ze zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego, czyli z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, a nie z przekraczaniem granic.

Zdaniem polskiej spółki formalności, które trzeba spełnić przy handlu omawianymi olejami naruszają prawo wspólnotowe. Przedsiębiorca wymienił tu m.in.:

- system zawieszenia poboru akcyzy,

- zgłoszenie planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego,

- wniesienie zabezpieczenia akcyzowego.

TS UE nie podzielił argumentów spółki. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o system zawieszenia poboru akcyzy, który ma zastosowanie do olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze, wydaje się, że wymogi tego systemu dotyczą zarówno produktów przywożonych z innego państwa członkowskiego, jak i produktów nabywanych w polskim obrocie krajowym. Dokładne zbadanie tej sprawy należy jednak do obowiązków polskiego sądu.

Obowiązki zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego powinny być spełnione, zanim dane produkty przekroczą polską granicę. Z kolei jest oczywiste, że złożenie zabezpieczenia akcyzowego ma na celu zapewnienie zapłaty podatku, a zatem jest związane ze zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego.

Zdaniem TS UE żadnego z obowiązków nakładanych na podatnika przy sprzedaży olejów wykorzystywanych a cele inne niż napędowe i grzewcze nie można uznać za utrudniających handel między państwami Wspólnoty.

Źródło: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. (sygn. akt C-349/13).

Zobacz także: Dyrektywa 2008/118.