Tuż przed weekendem majowym, w dniu 26 kwietnia 2022 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. Rozporządzenia w nowej odsłonie będą miały zastosowanie do raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. i w swoim głównym założeniu mają dostosować formularze do regulacji wprowadzonych od tego roku w ramach tzw. regulacji „Polskiego Ładu”.

Najważniejsze zmiany

Jedną z kluczowych zmian w informacji TPR będzie włączenie w jej treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie ze stanem rzeczywistym i rynkowości cen transferowych objętych tą dokumentacją. Dotychczas oświadczenie było składane odrębnie od informacji o cenach transferowych i podpisywane przez kierownika jednostki (w praktyce zarząd), natomiast informacja o cenach transferowych mogła być złożona również przez pełnomocnika. Zmiana ta spowoduje w praktyce, że informację TPR zawierającą oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym i rynkowości cen będzie podpisywał kierownik jednostki lub pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Kolejną zmianą, która dostosuje formularze do nowego brzmienia przepisów Ustawy CIT, jest określenie ograniczonego zakresu niektórych danych wykazywanych w formularzach TPR dla (i) transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikro- i małych przedsiębiorców, a także (ii) transakcji zawieranych bezpośrednio lub pośrednio z niepowiązanymi podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Przypominamy, że dla transakcji tych zniesiono wstecznie (od 1 stycznia 2021 r.) obowiązek sporządzania analizy cen transferowych. W związku z tym na podstawie nowych rozporządzeń TPR w odniesieniu do tych transakcji nie będzie trzeba wskazywać informacji i danych dotyczących stosowanych cen transferowych i metod ich weryfikacji.

W proponowanej treści rozporządzeń TPR pojawia się konieczność określenia czy podmiot spełniał w ostatnim roku podatkowym kryteria warunkujące posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy. Uproszczenia w zakresie dokumentowania i raportowania cen transferowych wprowadzone w odniesieniu do mikro- i małych przedsiębiorców zostały przez nas opisane w jednym z ostatnich wpisów na blogu.

Niemiłą niespodzianką może się okazać wprowadzenie nowego wskaźnika finansowego w postaci udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, dane pozyskane z analizy tego wskaźnika będą stanowiły podstawę do przyszłych prac m.in. nad ewentualną zmianą zakresu raportowania w informacji o cenach transferowych dla jednostek mikro- i małych. Wprowadzenie obowiązku raportowania tego wskaźnika spowodowałoby jednak dodatkowe obciążenia administracyjne w porównaniu do obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych za lata 2019 – 2021.

Projektowane przepisy przewidują, że w nowych informacjach TPR podatnicy będą musieli również zawrzeć dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzonych korekt porównywalności (tj. czy korekta porównywalności zmieniła wynik o mniej lub więcej niż 30%). Zgodnie z uzasadnieniem do projektów rozporządzeń ma to na celu ocenę istotności dokonywanych korekt porównywalności, natomiast z praktycznego punktu widzenia weryfikacja poziomu wpływu korekt na wyniki analizy może być utrudniona, szczególnie w odniesieniu do analiz przygotowywanych historycznie.

Zgodnie z brzmieniem projektów rozporządzeń wprowadzono także kilka oczekiwanych uzupełnień, w tym m.in. możliwość wskazania przedziału decylowego jako przedziału zastosowanego w analizie cen transferowych, czy też możliwość wyboru „SARON” jako stosowanej stopy bazowej w przypadku transakcji finansowych.

Raportowanie TP za 2021 r.

Projektowane rozporządzenia TPR wskazują, że informacja o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r., ale nie później niż 31 grudnia 2021 r., ma być składana zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniami z dnia 21 grudnia 2018 r. Oznacza to, że raportowanie TPR za 2021 r. miałoby się odbywać na podstawie przepisów tego samego rozporządzenia, co raportowanie TPR za 2020 r.

W związku z wprowadzonymi od 2021 r. uproszczeniami w zakresie dokumentowania transakcji realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców oraz transakcji zawieranych bezpośrednio lub pośrednio z niepowiązanymi podmiotami z tzw. rajów podatkowych, polegających na braku konieczności sporządzania analiz cen transferowych dla tych transakcji, widzimy jednak pewne praktyczne problemy, z jakimi mogą się spotkać podmioty składające informację o cenach transferowych za 2021 r. i chcące skorzystać ze zwolnienia z raportowania informacji o analizach TP. Struktury logiczne informacji o cenach transferowych oraz formularze interaktywne TPR-C wykorzystywane w odniesieniu do 2020 r. nie są bowiem dostosowane do wprowadzonych uproszczeń. Mamy jednak nadzieję, że MF nie zapomni o podmiotach, które będą chciały skorzystać z tych uproszczeń już w odniesieniu do 2021 r. i opublikuje struktury logiczne informacji TRP dotyczące stricte 2021 r. lub wyda objaśnienia, w jaki sposób podmioty te mogą prawidłowo wywiązać się z obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych za 2021 r.

Status legislacyjny

Ze względu na trwający proces legislacyjny, treść rozporządzeń może jeszcze ulec zmianie. W ramach konsultacji publicznych zgłosiliśmy jako CRIDO uwagi do proponowanej treści przepisów. Oczekujemy, że w najbliższym czasie opublikowane zostaną finalne treści rozporządzeń, które wpływają również na obowiązki w zakresie raportowania cen transferowych za 2021 r. w przypadku niektórych transakcji / podmiotów.

Poinformujemy Państwa, jak tylko opublikowane zostaną finalne wersje nowych rozporządzeń lub nowe struktury logiczne informacji o cenach transferowych.

WARTO DOCZYTAĆ:


Sprawdź nasze kursy online na CRIDOTEKA: