W ostatnim czasie ukazało się uzasadnienie pisemne wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 1064/20), w którym sąd po raz pierwszy uznał, że transformatory i inne urządzenia elektroenergetyczne będące elementem składowym sieci elektroenergetycznej, należy uznać za budowle dla potrzeb podatku od nieruchomości. Jest to istotny wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej NSA, który może zaważyć w przyszłości na kwalifikacji takich urządzeń dla potrzeb podatku.

Spór w opisywanej sprawie dotyczył kwestii czy transformatory, urządzenia rozdzielcze oraz inne urządzenia elektroenergetyczne – w tym znajdujące się w obudowach stanowiących budynki – tworzą wraz z siecią elektroenergetyczną całość, a tym samym czy wraz z tą siecią należy uznać je za budowle.

Organy podatkowe obu instancji stanęły bowiem na stanowisku, że wspomniane urządzenia stanowią niezbędną i konieczną część sieci elektroenergetycznej, gdyż bez nich sieć nie mogłaby pełnić swojej podstawowej funkcji – przesyłu prądu. Tym samym w ich ocenie urządzenia te mogą stanowić wraz z siecią elektroenergetyczną budowle dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Stanowisko to zaakceptował również Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając, że sporne obiekty stanowią funkcjonalny i techniczny element sieci elektroenergetycznej i na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinny być traktowane jako budowle.

Sprawa dotarła ostatecznie aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 1064/20) podzielił pogląd organów podatkowych i sądu pierwszej instancji. NSA podkreślił również, że na opodatkowanie spornych urządzeń nie wpływa fakt, że znajdują się one we wnętrzu budynków – szczególnie, jeżeli budynki te pełnią wobec nich jedynie funkcję ochronną. Co istotne, NSA wyraził również pogląd, że jeżeli w budynku została umieszczona budowla, która stanowi odrębny od budynku obiekt budowlany, urządzenie budowlane bądź stanowi część innej budowli (np. sieci), to stanowi ona oddzielny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Umiejscowienie budowli w budynku nie powoduje niejako automatycznego wykluczenia możliwości opodatkowania każdego z tych obiektów.

Powyższy wyrok odchodzi od utartej dotychczas linii orzeczniczej, w ramach której NSA opowiadał się jednoznacznie za stanowiskiem, że transformatory, urządzenia rozdzielcze czy inne urządzenia elektroenergetyczne nie stanowią budowli dla potrzeb podatku od nieruchomości nawet, jeżeli są częścią sieci elektroenergetycznej. Czy w kolejnych sprawach w tym przedmiocie (a wiele wciąż czeka na rozpatrzenie) NSA faktycznie podąży w kierunku wyznaczonym w analizowanym orzeczeniu? Jeżeli tak – mogłoby się to istotnie przełożyć na zmianę sposobu opodatkowania tego typu infrastruktury.

Jak tylko ukażą się kolejne wyroki NSA w podobnych sprawach, informację o tym i nasz komentarz na pewno znajdą Państwo na naszym blogu.