W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku podatnicy mieli wątpliwości, czy transakcje realizowane pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikiem można zaklasyfikować jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikało to z ograniczającej definicji „podmiotów krajowych” i „podmiotów zagranicznych” w art. 11 u.p.d.o.p. Od 1 stycznia 2015 roku definicje te rozszerzono o jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niezależnie od ich statusu podatkowego, zatem m.in. o spółki komandytowe. Obecnie wątpliwości podatników dotyczą kwestii, które transakcje zawierane przez spółki komandytowe podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz na których podmiotach ciąży ten obowiązek. Różnice przy tym występują pomiędzy stanem prawnym do 31 grudnia 2016 roku oraz począwszy od 1 stycznia 2017 roku.

Niepewność wynika z treści art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. (zarówno w brzmieniu nowych przepisów, jak i przepisów sprzed 1 stycznia 2017 roku), zgodnie z którym obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych ciąży wyłącznie na podatniku, podczas gdy spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Wątpliwości w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy spółkami komandytowymi a powiązanymi z nią spółkami kapitałowymi wyjaśniono w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2015 roku (sygn. IPPB6/4510-1/15-5/AZ) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Organ potwierdził, że w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy spółką osobową i powiązaną z nią spółką kapitałową (niebędącą przy tym ani komplementariuszem, ani komandytariuszem), obowiązek sporządzenia dokumentacji ciąży na spółce kapitałowej.

Co zatem w przypadku transakcji, które zawierane są pomiędzy spółką komandytową i jej komplementariuszem oraz pomiędzy spółkami komandytowymi? Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 6 lutego 2017 roku (sygn. 1462-IPPB6.4510.579.2016.2.AZ) potwierdził stanowisko spółki, zgodnie z którym obowiązkowi dokumentacyjnemu po stronie spółki kapitałowej będącej komplementariuszem w spółce komandytowej podlega transakcja pomiędzy tą spółką, a spółką komandytową; z kolei brak obowiązku dokumentacyjnego będzie po stronie spółki kapitałowej w przypadku transakcji zawieranych przez spółkę komandytową w której jest komplementariuszem, z innymi powiązanymi spółkami komandytowymi.  Interpretacja została wydana w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Brak obowiązku dokumentacyjnego DIS argumentował faktem, że w analizowanym stanie prawnym obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych ciąży wyłącznie na podatniku, który jest stroną transakcji. Zatem w przypadku zawarcia umowy pomiędzy spółką komandytową oraz innymi powiązanymi spółkami komandytowymi na spółce kapitałowej (będącej komplementariuszem) nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdyż komplementariusz nie jest stroną takiej umowy. Organ potwierdził także brak obowiązku dokumentacyjnego po stronie samej spółki komandytowej w przypadku transakcji realizowanych z  innymi powiązanymi spółkami kapitałowymi (nie będącymi  przy tym komplementariuszem tej spółki) – z uwagi na fakt, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Dotychczasowe przepisy zatem budziły pewne kontrowersje – z jednej strony spółki osobowe zostały dołączone do definicji podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 u.p.d.o.p., zatem mogły stanowić podstawę do doszacowania dochodu jej wspólników, z drugiej strony część transakcji realizowanych pomiędzy spółkami komandytowymi mogły nie podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Powyższe kwestie zostały jednak uregulowane w u.p.d.o.p. w brzmieniu od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają również transakcje i inne zdarzenia dokonywane przez spółki niebędące osobami prawnymi. W takim przypadku dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia jednak pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.