W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało 36 stronnicowy projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.” Dokument został opublikowany w ramach konsultacji publicznych i zawiera 88 odpowiedzi na pytania. MF czeka na uwagi do 22 maja br. Jak już wcześniej informowaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu interaktywny formularz jest już dostępny, a MF pracuje nad nową wersją formularza TPR, który ma obowiązywać za 2020 r. Warto wskazać, że pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r. w niektórych miejscach dają również wskazówki interpretacyjne co do wykładni ustawowych przepisów w zakresie cen transferowych (np. ustalania progów dokumentacyjnych).

Co wynika z opublikowanego projektu pytań?

Przykładowe odpowiedzi:

 • Czy jeśli podmiot realizował w 2019 r. transakcje kontrolowane, których wartość nie przekroczyła progów dokumentacyjnych i podmiot ten nie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jest on zobowiązany do złożenia informacji TPR za 2019 r.?
  - Nie, podmiot ten nie ma takiego obowiązku.
 • Czy należności i umowy z podmiotami z siedzibą w tzw. „rajach podatkowych” również podlegają raportowaniu w ramach informacji o cenach transferowych?
  - Tak. Dotyczy to należności i umów, których wartość przekracza 100 000 zł.
 • Czy w informacji TPR należy wykazać transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?
  - Nie, transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy nie podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR. Wyjątkiem są transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zwolnienie tzw. „transakcji krajowych”), transakcje te podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR, jednakże zakres wymaganych do przekazania danych jest w tym przypadku ograniczony.
 • Czy w informacji TPR należy wykazywać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2019 są jedynie kontynuowane, np. (np. pożyczkę zaciągniętą w roku 2018 r. a spłacaną w 2019 r.)?
  - W informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane (w tym kontynuowane) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (jeśli nie są one zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy) oraz tzw. transakcje krajowe”, tj. transakcje (także kontynuowane) zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy.
 • Czy korekta cen transferowych dokonana po upływie terminu złożenia informacji TPR, oznacza konieczność korygowania złożonej już informacji?
  - Tak, w takim wypadku należy złożyć korektę informacji TPR.
 • Czy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?
  - Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.
 • Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika?
  - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych.
 • Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego?
  - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.
 • Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów?
  - W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia.
 • Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR?
  - Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR.
 • W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu?
  - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp.

Z pewnością wypełnienie formularza TPR za 2019 r. dla większości podatników będzie wyzwaniem, do którego należy się dobrze przygotować. To na podstawie formularza organy podatkowe będą typować podatników do kontroli. Niewątpliwie przygotowane przez MF pytania i odpowiedzi ułatwią im to zadanie.

Jako CRIDO będziemy zgłaszać uwagi do projektu dokumentu w ramach konsultacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi do projektu pytań i odpowiedzi i chcieliby je Państwo zgłosić za naszym pośrednictwem proszę o kontakt telefoniczny: 795 193 121 lub mailowy: ewelina.stamblewska-urbaniak@crido.pl.

O głównych wnioskach wynikających z dokumentu będziemy mówić również podczas webinarium – 3 części naszego cyklu „COVID-19 „atakuje” też ceny transferowe – jak się na to przygotować i przed tym bronić?”, 20 maja o godzinie 11:00, na który zapraszamy.


Link do dokumentu:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---wyjasnienia-w-sprawie-dotyczace-informacji-tpr-c-i-tpr-p-za-2019-r-formularzy-inte


WARTO DOCZYTAĆ:

Interaktywny formularz TPR-C(2) już dostępny