30.11.2020 rzutem na taśmę zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w zakresie podatków dochodowych, które w większości wejdą w życie już za miesiąc, czyli od 1 stycznia 2021. Przeważająca część zmian ma charakter systemowy i nakłada na podatników nowe obowiązki. Są też jednak (niestety nieliczne) zmiany, które mogą podatnikom nieco ulżyć w czasie pandemii COVID-19 (np. w zakresie podatku minimalnego czy obowiązków TP, estoński CIT). Podsumowanie kluczowych zmian podzieliliśmy na trzy wpisy adresujące obszary, których dotykają. Referencje do kolejnych wpisów znajdą Państwo na końcu tego artykułu, natomiast z ostateczną wersją ustaw mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami:

Dla wielu podatników listopad i grudzień upływają pod hasłem intensywnych prac. Przywołane hasło jest szczególnie bliskie tym spośród nich, którzy są adresatami przepisów z zakresu cen transferowych. Z końcem grudnia upływa bowiem przedłużony termin na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok podatkowy kończący się 31.12.20219 r. Stąd z radością przyjmujemy obowiązujące od wczoraj zmiany w przepisach ustawy anty-COVID-owej. Zmiany stanowią następstwo sytuacji pandemicznej i mają na celu ułatwienie podatnikom wywiązanie się z obowiązków, w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Najważniejsze z nich, które są już dziś bardzo przydatne to ułatwienia związane z podpisywaniem oświadczenia (art.11m CIT / art. 23y PIT) oraz dokumentowaniem korekt cen transferowych (art. 11e CIT / art. 23q PIT).

Oświadczenie TP

Dla przypomnienia, podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym, pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz rynkowości transakcji w niej ujętych. Ustawowy, dziewięciomiesięczny termin na wypełnienie powyższego obowiązku, dla większości podatników został przesunięty w stosunku do dokumentacji za rok 2019 do końca grudnia br.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ustawy anty-COVID-owej, oświadczenie składane za rok podatkowy lub rok obrotowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może podpisać:

1) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

2) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Jest to szczególnie istotne uproszczenie dla podmiotów mających wieloosobowe zarządy.

Dokumentowanie korekt cen transferowych

Jednym z warunków możliwości rozpoznania dla celów podatkowych korekt cen transferowych in minus (tj. zmniejszających przychody lub zwiększających koszty) jest obowiązek posiadania przez podatnika w momencie dokonania korekty oświadczenia podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. Stosownie natomiast do znowelizowanych przepisów ustawy anty-COVID-owej zwalnia się podatników dokonujących korekty cen transferowych z obowiązku posiadania oświadczenia, jeżeli korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ogłoszone w związku z COVID-19.

W tym zakresie powstaje pytanie czy przepis ten będzie mógł być stosowany wstecznie np. w stosunku do korekt wystawionych w kwietniu br. w przypadku których podatnik nie otrzymał jeszcze oświadczenia. Jeśli tak to będzie mógł rozpoznać taką korektę bez potwierdzenia (zakładając, że inne warunki wymienione w art. 11e CIT zostały spełnione).

Zmiany przynoszą również dodatkowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji z tak zwanymi rajami podatkowymi, ale o tym już w kolejnym wpisie.

Z kluczowymi zmianami w zakresie CIT oraz PIT mogą Państwo zapoznać się w naszych wpisach dostępnych pod poniższymi linkami:

>> #CIT2021 - Będzie ciężej

>>#PIT2021 - Zmiany w PIT


WARTO DOCZYTAĆ: