Argumentacja podatnika, że wystarczy, gdy wydatki są poniesione bezpośrednio w celu uzyskania przychodów oraz stanowią podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz zagranicznych spółek powiązanych, aby uznać, że art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie spowoduje wyłączenia wydatków z kosztów, została uznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 2842/16) za nieprawidłową.

Podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w celu świadczenia usług reklamowych na rzecz spółek zagranicznych z tej samej grupy kapitałowej oraz jednocześnie określonych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

W stanie faktycznym spółka podkreśliła, że co prawda wydatki ponoszone przez nią znajdują się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, np. wydatki na usługi gastronomiczne, niemniej sposób kalkulacji wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych zapewnia jej zwrot faktycznie poniesionych kosztów. Spółka skonkludowała, że skoro wszelkie wydatki są przerzucane na spółki zagraniczne, a do tych wydatków spółka dolicza marżę, to powinna ostatecznie płacić podatek dochodowy od kwoty stanowiącej marżę doliczaną do poniesionych wydatków, nawet jeśli są to wydatki określone w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnik swoje stanowisko uargumentował faktem, że w analizowanym stanie faktycznym przepis ten nie znajdzie zastosowania, gdyż analizowane wydatki są bezpośrednio związane ze świadczeniem przez spółkę usług na rzecz spółek zagranicznych i są podstawą do kalkulacji wynagrodzenia z tego tytułu.

Dyrektor Izby Skarbowej przychylił się do stanowiska spółki. Nie zgodzili się z nim jednak Minister Finansów w zmianie interpretacji indywidualnej oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, który oddalił skargę spółki podkreślając, że aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: koszt został poniesiony przez podatnika, jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, nie został wyłączony z kategorii podatkowych mocą art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Podkreślił jednak, że koszty poniesione przez spółkę, mimo że wskazane w ww. artykule, mogą  stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli spółka wykaże, iż nie mają charakteru reprezentacyjnego oraz pozostają one w związku z osiągniętym przez spółkę przychodem. Jednakże będzie to wynikać z indywidualnej analizy, a nie generalnego założenia, że jeżeli wydatek stanowi kalkulację wynagrodzenia, to będzie zawsze zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W tym kontekście powstaje pytanie,  czy w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p., zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.