W piątek na stronach Ministerstwa Finansów (MF) pojawiło się sprostowanie do artykułu pt. „Nie ma przepisu, ale nadal jest obowiązek", który został opublikowany w dniu 23 stycznia 2019 r., na łamach „Dziennika Gazeta Prawna". Zgodnie z przekazem MF, w artykule znalazły się nieprawdziwe informacje o rzekomym braku podstawy prawnej do sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 r.

Ostatnimi czasy można było spotkać się z opiniami, w świetle których konstrukcja przepisów wprowadzających od 2019 r. nowe regulacje w obszarze cenach transferowych skutkuje w praktyce brakiem konieczności wypełniania przez podatników obowiązków dokumentacyjnych (zarówno na poziomie local file, i master file) jak i sprawozdawczych (CIT – TP) za rok 2018. Zdaniem MF, treść artykułu, która również wpisuje się w taką narrację może wprowadzać podatników w błąd.

Zgodnie ze sprostowaniem MF, nie ulega wątpliwości, że przepisy przejściowe ustawy zmieniającej nakazują stosowanie nowych regulacji do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. i tym samym stosowanie dotychczasowych przepisów do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że w roku wykonywania obowiązków sprawozdawczych za rok poprzedni uchylone przepisy nie obowiązują. Istotne jest bowiem nie to kiedy, lecz za jaki okres, obowiązek jest wykonywany. Dotyczy to zarówno przepisów ustawowych, jak również wydanych na ich postawie przepisów wykonawczych.

Jakie przepisy należy stosować do roku 2018?

W związku z powyższym, do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 r. stosuje się - co do zasady - przepisy (ustawy i rozporządzeń) obowiązujące w roku 2018. W konsekwencji, w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych z podmiotami powiązanymi w roku 2018, zarówno ustalenie zakresu obowiązków nałożonych na podatnika (tj., czy i w jakim zakresie podatnik podlegał obowiązkom w zakresie dokumentacji podatkowej, sporządzenia analiz danych porównawczych czy też złożenia oświadczenia oraz uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP lub PIT/TP), jak również szczegółowy zakres tego obowiązku, należy określić na podstawie regulacji ustawowych i rozporządzeń obowiązujących do dnia 31.12.2018 r.

Wybór w zakresie przepisów dokumentacyjnych

Przepisami art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej wprowadzono możliwość wyboru nowych regulacji prawnych w zakresie cen transferowych (wprowadzanych tą ustawą) do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku. W przypadku dokonania takiego wyboru, zarówno do określenia obowiązków związanych z cenami transferowymi (np. określenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu na poziomie lokalnym, trybu i zakresu składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych), jak i treści samego obowiązku (np. zawartości lokalnej dokumentacji cen transferowych) zastosowanie znajdą już przepisy wprowadzane ustawą zmieniającą. Jednocześnie, wybór przez podmiot powiązany możliwości zastosowania nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku oznacza, że podmiot ten nie będzie musiał sporządzać równocześnie dokumentacji podatkowej na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku – tj., przepisy obowiązujące w 2018 roku nie będą mogły być zastosowane jednocześnie z przepisami obowiązującymi od początku 2019 roku.

Co z CIT-TP i TP-R?

Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TP-R, który zastąpi CIT-TP) stosuje się do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 roku, a za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku taki obowiązek u podatnika powstał).

W podsumowaniu MF wskazuje, że każdy podatnik, u którego w rezultacie realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi powstały obowiązki w zakresie cen transferowych (dokumentacja, analiza danych porównawczych, uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP) jest zobowiązany do realizacji tych obowiązków w roku 2019 na podstawie regulacji obowiązujących w roku 2018 (jeśli w zakresie dokumentacji cen transferowych nie wybrał nowych regulacji). Jednocześnie brak realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych przez podmiot zobowiązany do ich realizacji, skutkować może sankcjami, w tym karno-skarbowymi.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/obowiazywanie-przepisow-o-cenach-transferowych-w-2018-i-2019-sprostowanie-do-artykulu-dgp/