Przez ostatnie miesiące trwały intensywne prace nad rządowym projektem zmian przepisów o cenach transferowych. Ustawa właśnie została podpisana przez prezydenta kończąc tym samym proces legislacyjny.


Sprawdź nowy kanał informacyjny o cenach transferowych: cenytransferowe.taxand.pl


Znakomita większość przepisów wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest raport na kraje (ang. country-by-country report) który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r.

Niniejsze zmiany obejmują m.in.

zmianę zakresu podmiotowego obowiązku dokumentacyjnego, tj. podatnicy mający przychody i koszty poniżej 2 mln EUR nie będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji (wyjątek to transakcje z rajami podatkowymi);

zmianę zakresu przedmiotowego obowiązku dokumentacyjnego – oprócz transakcji trzeba będzie również dokumentować inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi (np. umowy o zarządzanie płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, JV);

dodano obowiązek dokumentacyjny w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną (będzie możliwość wyznaczenia jednego ze wspólników do przygotowania dokumentacji dla spółki, ale i tak odpowiedzialność z tytułu niesporządzenia dokumentacji będzie spoczywała na wszystkich wspólnikach);

wprowadzenie obowiązku dokumentowania „istotnych” transakcji / zdarzeń (progi będą zaczynać się od 50 tys. euro i będą uzależnione od wysokości przychodów ogółem),

zmianę zakresu dokumentacji – dokumentacja powinna zawierać opis podatnika, opis transakcji i innych zdarzeń, a także informacje finansowe;

wprowadzenie obowiązku sporządzania analizy danych podmiotów niezależnych (bechmarking study) w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR. Co ważne taka analiza powinna uwzględniać polskie podmioty porównywalne;

– w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 20 mln EUR i tworzących grupę kapitałową, wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (master file);

wprowadzenie obowiązku raportowania według krajów – dla polskich podmiotów stojących na czele grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln EUR;

wprowadzeniu przepisu regulującego termin sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym – dokumentacja powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Co ważne podatnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (takie oświadczenie będzie załączane do zeznania podatkowego);

obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji /innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub rajami podatkowymi – w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR;

zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo – udział w kapitale z 5% na 25%.

Zmiany z pewnością dla wielu podatników będą rewolucyjne i niewątpliwie spowodują zwiększenie obowiązku administracyjnego związanego z przygotowywaniem dokumentacji.

Załączamy również naszą broszurę, która przedstawia nowe obowiązki dokumentacyjne, jak również progi w zależności od wysokości przychodów:

Broszura: Rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych.

Dodatkowo zachęcamy do odsłuchania naszego szkolenia ze zmian:

Webinarium: Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

Treść nowych przepisów, jak również wzory deklaracji CIT-TP/PIT-TP oraz raport na kraje znajdą Państwo na stronie:

http://cenytransferowe.taxand.pl/zmiany/

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.