W ramach cyklu przedstawiającego zmiany regulacji o cenach transferowych, przedstawiona już została dokumentacja lokalna (z ang. Local File) oraz dokumentacja grupowa (z ang. Master File), dla których nowe przepisy wejdą w życie od 2017 roku. Największym polskim podatnikom już w 2016 roku przybędzie prac w zakresie cen transferowych, z uwagi na wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku sporządzania raportu na kraje (ang. Country-by-Country Reporting, CbCR). Dzisiaj przybliżymy kryteria, których spełnienie obliguje do przygotowania ww. raportu oraz zakres informacji objętych tym raportem.

Obowiązek CbCR dotknie polskie podmioty, które jednocześnie:

  • jednostką centralną w swojej grupie, tj. spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • działają pośrednio lub bezpośrednio poza granicami Polski - posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 milionów euro.

W praktyce podatnik będzie zobligowany do przygotowania CbCR w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który będzie składane sprawozdanie CbCR. Regulacje dotyczące CbCR stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 roku. Niemniej jednak ustawodawca wskazał, że podatnik przygotuje pierwszy raport na kraje już za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 roku, jeżeli jego skonsolidowane przychody za ten rok podatkowy przekroczą wyżej wskazany próg 750 milionów euro oraz jeżeli podatnik spełni pozostałe kryteria.

Na chwilę obecną prace nad raportem CbCR nie zostały jeszcze zamknięte. Według wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Finansów raport ten będzie składany jako formularz CIT-CBC i będzie miał formę tabeli. Na potrzeby jego wypełnienia spółka przygotowująca będzie musiała zebrać i ujawnić dane w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe, dotyczące m.in.: wysokości osiąganych przychodów ze sprzedaży do podmiotów zależnych i niezależnych, poziomu deklarowanego dochodu przed opodatkowaniem, kwoty zapłaconego i należnego podatku, kapitału zakładowego, niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, liczby pracowników oraz wartości aktywów trwałych innych niż gotówka i jej odpowiedniki. Podatnik ponadto wskaże jurysdykcje podatkowe dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy oraz określi, jaki jest jego główny przedmiot działalności.

Wprowadzenie formularzy CbCR ma na celu ułatwienie fiskusowi oceny ryzyka transferowania dochodów pomiędzy krajami poprzez analizę aktywności grup kapitałowych w poszczególnych jurysdykcjach pod kątem wykazywanych w nich zysków, należnych i zapłaconych podatków oraz charakteru prowadzonej działalności.

Wprowadzenie tego wymogu wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach Projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – Action 13, skutkujących również podpisaniem w styczniu tego roku przez przedstawicieli 31 państw (w tym Polski) wielostronnej umowy dotyczącej automatycznej wymiany informacji zawartych w formularzach CbCR pomiędzy sygnatariuszami. Wymiana informacji między krajami to jedno, Komisja Europejska poszła jednak o krok dalej. Mianowicie w przedstawionym w kwietniu tego roku wniosku zaproponowała zmiany w dyrektywie o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/UE) skutkujące obowiązkiem otwartego publikowania CbCR, a w efekcie upublicznieniem informacji na temat podatków płaconych przez te korporacje poza Unią Europejską (szerzej o tym temacie pisaliśmy we wpisie: Niedługo korporacje ponadnarodowe nie będą miały nic do ukrycia).

Z perspektywy podatnika konieczność wypełniania kolejnego sprawozdania oznacza dodatkowe obciążenie administracyjne. Jest to nowy formularz i niewykluczone, że jego forma przez lata będzie ewoluować w odpowiedzi na zapotrzebowania informacyjne fiskusa. Należy tu dodatkowo podkreślić związane z nim ryzyko ujawnienia poufnych informacji na temat strategicznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Z drugiej strony, relatywnie wysokie kryterium przychodów (równowartość 750 milionów euro) wyłącza z obowiązku sporządzania CbCR ok 85-90% przedsiębiorstw wielonarodowych. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że próg ten może ulec obniżeniu decyzją Parlamentu Europejskiego.