Tarcza 4.0 została już podpisana i w konsekwencji terminy na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych zostały dla większości podatników przesunięte o trzy miesiące. Z pewnością informacja ta ucieszy niejednego podatnika, na którym ciążą obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

W szczególności, zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Co więcej w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Dla podatników, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2019 r., w praktyce termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych (i sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz formularza TPR-C nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2020 r.).  Z kolei termin na przygotowanie dokumentacji grupowej jest przesunięty na koniec marca 2021 r., jeśli podatnik skorzysta z przesunięcia terminu na złożenie oświadczania.