W ramach cyklu wpisów o znowelizowanych przepisach w zakresie cen transferowych przedstawiliśmy już zakres informacji, jakie podatnicy będą zobligowani przedstawić w dokumentacji lokalnej (z ang. Local File), dokumentacji grupowej (z ang. Master File) oraz raporcie na kraje (z ang. Country-by-Country Reporting, CbCR). Ponadto, wskazywaliśmy, że po spełnieniu pewnych kryteriów, elementem dodatkowym dokumentacji lokalnej powinna być analiza porównawcza (z ang. benchmarking study). W dzisiejszym wpisie przybliżamy, co taka analiza porównawcza powinna uwzględniać.

Zgodnie z obecnymi regulacjami dotyczącymi cen transferowych, to organy podatkowe mają obowiązek przeprowadzania analiz porównawczych, czyli badania warunków ustalanych pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem ich zgodności z warunkami, które ustaliłyby między sobą niepowiązane podmioty w porównywalnych okolicznościach. Ich celem jest prawidłowe (rynkowe) oszacowanie dochodów z tytułu transakcji realizowanych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Podatnicy nie byli dotychczas zobligowani do przeprowadzania analiz porównawczych, niemniej jednak przygotowywali je często dla wybranych, najistotniejszych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, głównie w celu potwierdzenia ich rynkowego charakteru na potrzeby własne lub w przypadku sporu z organami podatkowymi.

Począwszy od 2017 r. ciężar przeprowadzania analiz porównawczych zostanie przeniesiony na podatników, jeśli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym dokumentowany rok podatkowy równowartość 10 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że analiza porównawcza będzie stanowiła element dokumentacji lokalnej, to obowiązek jej przygotowania będzie dotyczył wyłącznie takich transakcji, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu podatnika.

Szczegółowy zakres informacji, jakie mają być uwzględnione w dokumentacji cen transferowych (w tym w analizie porównawczej) ma być określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, którego wstępny projekt został opublikowany w lipcu 2015 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia analiza porównawcza powinna uwzględniać szereg czynników pozwalających określić i potwierdzić rynkowość rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W szczególności, analiza porównawcza powinna zawierać:

  • rozbudowaną charakterystykę dóbr, usług lub innych świadczeń będących przedmiotem transakcji,
  • opis przewidywanych korzyści związanych z wykorzystywaniem tych dóbr oraz
  • opis sytuacji gospodarczej panującej w branży, w której działa podatnik.

Zakres informacji, jakie powinna uwzględniać analiza porównawcza jest zbieżny z aktualnym brzmieniem rozporządzenia wykonawczego do ustawy o CIT w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, adresowanego do władz skarbowych.

Zgodnie z nowymi przepisami analiza porównawcza ma być w pierwszej kolejności przygotowywana na podstawie dostępnych dla podatnika porównywalnych danych dotyczących polskich podmiotów. W przypadku braku takich danych, podatnik będzie mógł skorzystać z danych podmiotów zagranicznych lub miał obowiązek załączyć do dokumentacji opis potwierdzający rynkowy charakter transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Ciężko w tym momencie określić, w jaki sposób organy podatkowe będą oceniać, czy dane porównawcze były dla podatnika dostępne. Pozyskanie danych do analizy porównawczej bywa bardzo kosztowne i czasochłonne – nie zawsze istnieje bowiem możliwość ich pozyskania z ogólnodostępnych, darmowych źródeł. Czasem podatnicy wykupują dostępy do baz danych lub zlecają wykonanie analizy porównawczej podmiotom, które dysponują danymi porównawczymi lub mają do nich dostęp. Wydaje się, że ustawodawca powinien określić, czy będzie wymagał od podatników korzystania wyłącznie z bezpłatnych, ogólnodostępnych danych, czy jednak wszelkich dostępnych.

Przerzucenie obowiązku przeprowadzania analiz porównawczych z organów podatkowych na podatników sprawi im z pewnością wiele trudności i spowoduje istotny wzrost nakładów administracyjnych na przygotowanie dokumentacji podatkowej wypełniającej obowiązki wynikające z nowych przepisów o cenach transferowych. Podatnicy, którzy będą mieli obowiązek przygotowania analizy porównawczej powinni już teraz gromadzić dane potwierdzające rynkowe warunki transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat cen transferowych na cenytransferowe.taxand.pl.