Jak informowaliśmy w jednym z naszych ostatnich wpisów (zobacz: Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na złożenie informacji TPR trafił do publicznych konsultacji), w MF toczyły się prace nad rozporządzeniem przedłużającym termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P (dalej: Rozporządzenie).

Finalnie, w dniu 27 listopada br. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i tym samym weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

W stosunku do treści skierowanego do konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia, nastąpiła zmiana w zakresie długości terminu na wywiązanie się z obowiązków raportowych za pośrednictwem formularzy TPR-C i TPR-P. Termin ten przypadnie o miesiąc szybciej względem pierwotnie zakładanego.

Zgodnie bowiem z treścią obowiązującego Rozporządzenia, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – został przedłużony do 31 stycznia 2024 r.

Wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych w ramach informacji TPR wymaga niejednokrotnie przeprowadzenia pogłębionych analiz. Nie warto zatem czekać z przystąpieniem do prac na ostatnią chwilę, a zyskany dzięki Rozporządzeniu czas przeznaczyć na rzetelną weryfikację raportowanych transakcji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2571)


Zobacz film: TPR (Informacja o cenach transferowych) za 2022

W filmie przedstawiono szczegóły dotyczące podmiotów zobowiązanych do raportowania. Jakub Daniluk wskazuje, które podmioty są odpowiedzialne za przedstawienie omawianej informacji. Obejrzysz również informacje na temat tego, czy raport powinien być składany elektronicznie. Omówiona zostanie również kwestia, kto jest odpowiedzialny za podpisanie TPR. Wiele osób ma wątpliwości co do procedury podpisywania, a te zostaną wyjaśnione w filmie. Zapraszamy.