Od 2019 r. przepisy ustawy o CIT wprost przewidują możliwość zastosowania technik wyceny (jako tzw. innej metody) dla celów weryfikacji cen transferowych. Niniejsza zmiana miała na celu dostosowanie polskich przepisów do wytycznych OECD. Co więcej w praktyce często nie było możliwe zastosowanie wyłącznie jednej z 5 metod podstawowych, czego przykładem jest ustalenie wartości nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że nie każda wycena będzie mogła być wykorzystana dla celów uzasadnienia rynkowości rozliczeń dla celów podatkowych. Wynika to z faktu, ze przepisy wprowadzają w tym względzie określone wymogi.

Po pierwsze, jeżeli za inną metodę została uznana technika wyceny, metodę tę stosuje się m. in. w następujący sposób:

  1. dla wycen opartych na prognozach finansowych należy zastosować prognozy sporządzone dla celów planowania działalności;
  2. wartości wskaźników zastosowane w wycenie powinny odzwierciedlać wartości rynkowe;
  3. założenia zastosowane w wycenie powinny być możliwie uzasadnione;
  4. w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie stopy dyskontowej, powinna ona być spójna z wyliczonymi przepływami pieniężnymi oraz powinna odzwierciedlać ryzyko związane z tymi przepływami.

Po drugie, w przypadku zastosowania innej metody stanowiącej technikę wyceny opis analizy zgodności powinien zawierać m. in.:

  1. uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny;
  2. opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny;
  3. opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie;
  4. dla wycen opartych na prognozach finansowych – opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz oraz wskazanie celu prognozy;
  5. analizę wrażliwości wyników wyceny na zmianę założeń wyceny;
  6. uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości wynikającego z wyceny.

W praktyce techniki wyceny mogą być wykorzystane do ustalenia wartości przedsiębiorstwa lub jego części, dóbr niematerialnych (np. znaków towarowych, patentów), czy kalkulacji tzw. rekompensaty / wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji. Warto zatem pamiętać o wymogach stawianych przez ustawodawcę, aby przygotowana wycena i raport z jej przeprowadzenia mogły być zaakceptowane na gruncie przepisów o cenach transferowych. Warto również pamiętać, że organy podatkowe coraz śmielej dokonują weryfikacji wycen, które posłużyły do ustalenia wartości podatkowych.