Komisja Europejska ogłosiła dziś plan walki z unikaniem opodatkowania w podatkach dochodowych. Zgodnie z zapowiedziami KE plan, który oparty jest w dużej mierze na pakiecie BEPS opracowanym w ramach OECD, składać się będzie z pięciu elementów:

  • prawnie wiążących środków (nowej dyrektywy na poziomie UE) służących blokowaniu metod najczęściej używanych przez przedsiębiorstwa, aby unikać płacenia podatków;
  • zaleceń dla państw członkowskich dotyczących sposobów przeciwdziałania nadużyciom postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • rewizji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych;
  • działań na rzecz dobrego zarządzania (good governance) w kwestiach podatkowych na szczeblu międzynarodowym;
  • nowej procedury UE dotyczącej sporządzania wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie.

Zdaniem Komisji Europejskiej skoordynowanie polityki UE w zakresie zapobiegania unikaniu opodatkowania może być bardziej skuteczne niż prowadzenie takiej polityki przez poszczególne państwa.

KE wskazała, że wszystkie ogłoszone środki utrudnią agresywne planowanie podatkowe, zwiększą przejrzystość działań państw członkowskich i zapewnią sprawiedliwe warunki konkurencji wszystkim przedsiębiorcom działającym na jednolitym rynku.

Dwa wnioski ustawodawcze zawarte w pakiecie zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji i Radzie do przyjęcia.

Komunikat prasowy KE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_pl.htm

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.