W weekend pojawił się pierwszy projekt specjalnej ustawy zawierającej rozwiązania prawne i podatkowe wspierające przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa (tzw. tarcza antykryzysowa). Prace nad tym projektem trwają. Został on przesłany do konsultacji społecznych, a w tym tygodniu ma się nim zająć Sejm.

Poniżej podsumowanie najważniejszych punktów tej propozycji:

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć, o ile te rozwiązania zostaną ostatecznie przyjęte, na wsparcie ze środków pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Oznacz to w szczególności:

 • możliwość obniżenia wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, nie więcej niż o 50%, z zachowaniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu;
 • możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem do wysokości 50%;
 • możliwość redukcji wymiaru czasu pracy o 20% w przypadku spadku obrotów, wywołanego przez COVID-19;
 • możliwość uzyskania dofinansowania do zredukowanych pracowników, nie więcej jednak niż 50% zredukowanego wynagrodzenia i jednocześnie nie więcej 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia GUS;
 • przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki ZUS za pracowników objętych przestojem lub obniżonym czasem pracy ze środków przyznanych z FGŚP.

Co istotne, wsparcie finansowe ma być udzielane na okres 3 miesięcy i limitowane zasadami pomocy de minimis (do wysokości 200 000 EUR).

Dodatkowo, w przypadku spadku obrotów, wywołanego przez COVID-19, pracodawca będzie mógł:

 • ograniczyć zasady nieprzerwanego odpoczynku dobowego określone w Kodeksie Pracy;
 • wprowadzić system równoważnego czasu pracy na okres do 12 miesięcy;
 • zawrzeć porozumienie z przedstawicielstwem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Należy też wspomnieć o propozycji wydłużenia okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników.

Spośród pozostałych zmian prawnych warto wspomnieć o:

 • Propozycji obniżenia czynszu najmu o 90% dla części najemców, których działalność została zakazana lub ograniczona przez przepisy prawa wydane w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
 • Zmianach w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przewidujących możliwość podejmowania decyzji przez zarząd i radę nadzorczą w trybie zdalnym.
 • Przedłużeniu zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców na terytorium RP.

Z kolei rozwiązania w zakresie prawa podatkowego można podzielić na kilka grup (poniższe punkty nie wyczerpują pełnej listy propozycji):

Odroczenia / wydłużenia terminów administracyjnych

 1. Odroczenie do 1 czerwca 2020 r. zaliczek za marzec i kwiecień 2020 na PIT od wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.
 2. Zawieszenie biegu terminów do raportowania MDR (z wyłączeniem schematów transgranicznych) w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.
 3. Przedłużenie terminu do złożenia TP-R do 30.09.2020 dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31.12.2018 r. a zakończył przed dniem 31.12. 2019 r.
 4. Wydłużenie z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu terminu do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy.
 5. Przedłużenie o 3 miesiące terminu do wydania interpretacji indywidualnej złożonej a nierozpatrzonej przed dniem wejścia w życie ustawy oraz złożonej po wejściu w życie przepisów ustawy.
 6. Przedłużenie do 20 lipca 2020 r. zapłaty podatku minimalnego za marzec-maj 2020, o ile zostaną spełnione określone warunki, dotyczące przede wszystkim spadku przychodów.
 7. Przesunięcie terminu uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r.

Odroczenia wejścia w życie przepisów

 1. VDEK oraz matryca stawek VAT ma zostać odroczona do 1 lipca br.
 2. Proponuje się przedłużenie obowiązywania do 30 czerwca rozporządzeń w sprawie stawek obniżonych (0%, 5%, 8%).

Rozwiązania dotyczące poszczególnych podatków

 1. W zakresie podatku od nieruchomości możliwość, o ile spełnione są określone przesłanki:
  • wprowadzenia przez radę gminy za część 2020 r. zwolnień w PON od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzenia odraczającego terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.
 1. Rozliczenia strat podatkowych w PIT i CIT jednorazowo do kwoty 5 mln, poniesionych w 2020 r. poprzez korektę deklaracji za 2019, o ile spełnione zostaną określone warunki, w szczególności dotyczące spadku przychodów o co najmniej 50%.

Spośród pozostałych propozycji warto wspomnieć o:

 1. Zwolnienie z PCC od pożyczek (do 31.08.2020) dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.
 2. Dla małych podatników CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje związane z COVID-19, a na 2020 wybrali uproszczone zaliczki, możliwość rezygnacji z tej formy opodatkowania za miesiące marzec-grudzień 2020.
 3. Możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek albo w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów postępowania lub kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji Podatkowej lub kontroli celno-skarbowych.
 4. Możliwość odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19.
 5. Delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia odraczającego sporządzenie sprawozdania finansowego.

Warto pamiętać, że projekt ten jest organizmem żywym i już zapowiedziano kolejne zmiany, które powinny znaleźć się w tej ustawie, w szczególności:

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc.;
 • ograniczenie możliwości przejmowania polskich firm.

Na bieżąco będziemy informowali Państwa o dalszych losach tej ustawy oraz kolejnych propozycjach wspierających przedsiębiorców w zmaganiach z kryzysem gospodarczym będącym następstwem COVID-19.