Jeśli robić zamieszanie, to duże. Tarcze pączkują jakby suszy nie było, można się już naprawdę nieźle zakręcić w tym kto i którą tarczę pilotuję, jaki ma ona numerek, jakie ustawy zmienia, o tym jakie rozwiązania zawierają poszczególne dokumenty, już nawet nie wspomnę.

Porządkując nieco „pole bitwy” z „tarcz”, obecnie procedowane są (lub zaraz będą) dwie ustawy, przynależące do pakietu rozwiązań antykryzysowych tj.:

 • Ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pilotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która w miniony czwartek została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu (tzw. „Tarcza 4.0”) oraz
 • Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, pilotowana przez Ministerstwo Rozwoju, która 5 maja ma być rozpatrywana przez Sejm (tzw. „Tarcza 3.0”).

Dla ułatwienia – bywa, że numeracja „Tarcz” jest używana wymiennie... na potrzeby niniejszego podsumowania przyjmuję, że przyjęta przez Sejm „Tarcza” jest sygnowana jako „4.0”.

Najważniejsze zmiany wskazane w „Tarczy 4.0” są następujące:

 • Dodano nowe przepisy do kodeksu cywilnego, które mają na celu zwiększać ochronę osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez nieważność – w określonych sytuacjach – umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia nieruchomości służącej do zaspokajania jej potrzeb życiowych na zabezpieczenie roszczeń wynikających z takich umów, a nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
 • Dość niespodziewanie, jak na przepisy mające wspierać biznes i dostarczać rozwiązania antykryzysowe, nałożono na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tzw. VOD) dodatkową opłatę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Opłata, ma wynieść 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy;
 • Odroczono do 1 marca 2021 r.  termin wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji (tzw. dematerializacja akcji) i związane z tym procesem terminy;
 • Zmieniono zakres oświadczeń o niezaleganiu w podatkach wskazując, iż jeśli takie zaświadczenie wystawione jest w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Regulację stosuje się odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych;
 • Wskazano, iż o postojowe ubiegać mogą się również osoby, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r (obecnie – przed 1 lutego 2020 r.);
 • Wskazano, iż wpłata tzw. podatku solidarnościowego do 1 czerwca 2020 r. nie będzie rodzić konsekwencji na gruncie karno-skarbowym, oraz wprowadzono delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej;
 • Uchylono przepisy, które zawieszały bieg terminów m.in. sądowych, administracyjnych, w zakresie kontroli podatkowych czy karno-skarbowych. Zawieszone terminy rozpoczną bieg dalej lub rozpoczną bieg w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie „Tarczy 4.0”;
 • Przewidziano możliwość otrzymania specjalnego dofinansowania dla przewoźników w transporcie kolejowym za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii;
 • Przewidziano dodatkowe zwolnienia z ZUS dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, w odniesieniu do nieopłaconych składek za kwiecień – maj 2020 r., jeśli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz
  • osiągnęli przychód w rozumieniu ustawy o PIT w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, w wysokości przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku oraz
  • dochód w rozumieniu ustawy o PIT osiągnięty za luty 2020 był niższy niż 7 000 złotych.

Na podobnych zasadach na zwolnienie mogą liczyć osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, będąc jednocześnie zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Wydaje się, że im „dalej w Tarcze” tym, póki co, są one mniej atrakcyjnie dla biznesu. Widząc w „Tarczach antykryzysowych” wprowadzanie nowych opłat na te podmioty, których działalność nie stanęła i ma się dobrze, zmiany prawa łowieckiego czy zmiany w ustawie o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, należałoby się zastanowić, którędy drepczą myśli legislatorów i życzyć im, by możliwie szybko wyszli z tego tajemniczego labiryntu.