W trakcie weekendu w tzw. Obiegu, pojawił się 130-stronicowy projekt ustawy, nazywany dość roboczo mianem Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Zebraliśmy najważniejsze punkty wynikające z projektu, który ma nowelizować dopiero co przyjętą ustawę. Wydaje się jednak, że w obecnym kształcie trudno propozycję nazwać tak naprawdę Tarczą 2.0. Wskazane w niej rozwiązania nie odpowiadają niestety na wielokrotnie zgłaszane przez przedsiębiorców potrzeby w obszarze podatkowym czy prawnym i wydaje się, że konieczne są dalsze prace w tym zakresie.

Zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz prawa pracy

W zaprezentowanym projekcie:

 • Zaproponowano poszerzenie zakresu podmiotowego przepisów dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego in. o organizacje pozarządowe czy państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 • Zaproponowano dwa (zakładamy, że alternatywne) warianty brzmienia przepisu dotyczącego możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy:
 • w pierwszym wariancie obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej, przy czym grono podmiotów uprawnionych do obniżenia zostało poszerzone o dodatkowe podmioty (m.in organizacje pozarządowe w czy państwowe osoby prawne);
 • w drugim wariancie obniżenie wymiaru czasu nastąpić będzie mogło o maksymalnie 20% (a nie jak obecnie o 20%), nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej, przy czym do zastosowania takiego obniżenia uprawnieni byliby tylko przedsiębiorcy.

Jak rozumiemy, z uwagi na dalsze prace nad projektem kwestia ta będzie jeszcze doprecyzowywana.

 • Zaproponowano, że dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g, przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, a nie od daty złożenia wniosku.
 • Wskazano, iż w celu walki z epidemią COVID – 19 dopuszczalne jest:
  • ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku;
  • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy;
  • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Projektowana regulacja (art. 77 Projektu) wygląda w zasadzie bliźniaczo do już istniejącej na gruncie “Tarczy Antykryzysowej 1.0” w art. 15zf, jednak pomija warunek spadku obrotów gospodarczych oraz braku zaległości podatkowych. Jednocześnie z obecnego projektu nie wynika, aby artykuł 15zf miał być zmodyfikowany lub usunięty.

 • Z wyjątkami (np. pracowników na stanowiskach roboczych) umożliwiono przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Zaproponowano, aby obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania epidemii COVID-19 było traktowane jako utrata dochodu uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych za okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 czy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okresy zasiłkowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Zmiany związane z prawem budowlanym oraz nieruchomościami

Projekt ustawy przewiduje również kilka zmian w obszarze związanym z nieruchomościami, w szczególności:

 • w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wyłączenie stosowania przepisów prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, energetyki;
 • wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych uregulowane w “Tarczy Antykryzysowej 1.0” nie będzie dotyczyć terminów wskazanych w nowo projektowanym art. 15zzs ust. 2a, obejmującym w szczególności czynności związane z planowaniem przestrzennym; wstrzymanie nie będzie dotyczyć m.in. terminów wydania decyzji o warunkach zabudowy (zmiana art. 15zzs). Innymi słowy te terminy – zawieszone na mocy “Tarczy Antykryzysowej 1.0”, z dniem wejścia w życie “Tarczy antykryzysowej 2.0” rozpoczynają swój bieg, a rozpoczęte biegną w dalszym ciągu;
 • zwolnienie inwestorów z obowiązku – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie Tarczy 2.0, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy;
 • uregulowanie zasad budowy przenośnych wolnostojących masztów antenowych;
 • wprowadzenie możliwości wydłużenia terminu na zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność za rok 2020 na podstawie rozporządzenia właściwego ministra (obecnie termin upływa 30 czerwca 2020 r.).

Niestety w dalszym ciągu nie zaproponowano zmiany przepisów dotyczących najmu w obiektach handlowych

Zmiany w obszarze cen transferowych

W obszarze cen transferowych w projekcie zaproponowano:

 • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminu złożenia oświadczenia o rynkowości rozliczeń w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
 • przedłużenie dla tych podmiotów do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) do dokumentacji lokalnej.

Szerzej o proponowanych zmianach pisaliśmy dziś na naszym blogu: Ceny transferowe w Tarczy 1.0 i 2.0.

Zmiany w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Projekt ustawy zawiera propozycję, aby uznać za spełniony warunek braku zaległości podatkowych w spółkach tworzących PGK, a także współczynnika udziału dochodów w przychodach PGK w wysokości 2%, jeżeli podatnik w 2020 r. poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

O ile kierunek zmiany wydaje się słuszny to oczywiście pozostaje otwartym jak organy będą oceniać, czy podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (czy kluczowe będzie dokumentowanie spadku przychodów i jeśli tak to jaki spadek będzie wystarczający i z jakiego okresu?).

Powyższe zasady miałyby mieć zastosowanie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r

Zmiany w zakresie VAT

 • Regulacja rozszerza możliwość stosowania 0% stawki VAT z perspektywy przedmiotowej i podmiotowej:
 • z perspektywy przedmiotowej – 0% stawka VAT będzie mogła być stosowana także do dostawy tabletów i laptopów na rzecz placówek oświatowych (przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych dotychczas w ustawie). Obecnie preferencja ta dotyczy zasadniczo komputerów stacjonarnych;
 • z perspektywy podmiotowej – z preferencji będą mogły korzystać również dostawy sprzętu komputerowego na rzecz operatora OSE (obecnie – NASK). W tym zakresie wątpliwości mogą jednak budzić wymogi dokumentacyjne – wydaje się, że dla potrzeb stosowania 0% stawki VAT, operator OSE powinien przekazać dostawcom stosowne zamówienia i umowy zawarte z placówkami oświatowymi.

Pozostałe zmiany w obszarze podatkowym:

 • zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • możliwość określania zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości czy przedłużenia terminu płatności rat na podatek od nieruchomości przez radę gminy określonym organizacjom pozarządowym, jeśli ich płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Zmiany w zakresie ZUS

 • Projekt rozszerza krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci sfinansowania składek na ZUS. Wsparcie obejmie płatników, którzy na dzień 29 lutego płacili składki ZUS za mniej niż 50 ubezpieczonych (obecnie mniej niż 10). Co ciekawe ZUS sfinansuje składki nadal jedynie 9 osobom. Nie ma jasności w jaki sposób te 9 osób ma zostać wybrane spośród wszystkich ubezpieczonych u płatnika. Ponieważ przepis jest niejasny prawdopodobnie podlegał będzie jeszcze zmianom w dalszym procesie legislacyjnym.

Pozostałe zmiany wskazane w projekcie

 • Wskazanie, iż wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 (a więc np. odroczenie płatności podatków czy rozłożenie ich płatności na raty stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
 • Proponuje się rozciągnięcie możliwości zmiany przez banki określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu na wszystkich przedsiębiorców (w miejsce jedynie mikro, małych i średnich przedsiębiorców), a także na organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu przywołanej ustawy.
 • Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii bieg terminu do złożenia wniosku o głoszenie upadłości zostaje przerwany a nowy się nie rozpoczyna i, co istotne, po zakończeniu obowiązywania ww. stanów termin ten biegnie na nowo. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, termin na zgłoszenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
 • Rozszerzono możliwość utrzymania legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który zobowiązany był do złożenia wniosku o pobyt czasowy w okresie obowiązywania stanu epidemii, na sytuację, gdy w ciągu 30 dni od daty odwołania stanu epidemii opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo braku złożenia wspomnianego wniosku.
 • Zaproponowano rozszerzenie formuły „przesyłek hybrydowych” (tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania) na pisma w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz umowy cywilnoprawne. Nowa usługa hybrydowa Poczty Polskiej ma polegać na przekształceniu tradycyjnego papierowego pisma (listu) w jego elektroniczną wersję i w takiej formie dostarczenie go adresatowi.