Jak informowaliśmy już na łamach naszego bloga, zgodnie opublikowanym i przekazanym do konsultacji publicznych pod koniec marca br. projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: ustawa) z dniem 1 lipca miały wejść w życie  przepisy wprowadzające między innymi możliwość zawierania uproszczonych porozumień cenowych (dalej: uAPA). Zgodnie z założeniami, takie porozumienia mają być tańsze, a rozpatrywanie wniosków w ramach procedury uproszczonej ma być szybsze względem obecnie obowiązujących reguł ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (dalej: APA).

Skoro na witrynie RCL obserwujemy „ruch” przejawiający się m. in. w postaci opublikowania w dniu 3 lipca 2019 roku stanowiska MF w sprawie opinii na temat zgodności ustawy z prawem UE, postanowiliśmy odświeżyć temat długo wyczekiwanej możliwości zawierania uAPA.

Potrzeba wprowadzenia alternatywnej ścieżki potwierdzania u Szefa KAS rynkowości warunków transakcji kontrolowanych wynika w szczególności z wprowadzonych od 1 stycznia 2018 roku przepisów ustawy o CIT, które ograniczają możliwości rozpoznawania dla celów podatkowych kosztów usług, opłat i należności ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Transakcje objęte porozumieniem APA / uAPA są wyłączone bowiem spod limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT.

Jakie są najważniejsze założenia uAPA zgodnie z marcowym projektem?

 1. Kryterium podmiotowe – uAPA nie będzie wydawana, jeżeli udział dochodów podatkowych w przychodach wnioskodawcy (z wyłączeniem dochodów z zysków kapitałowych) jest niższy niż 1% w co najmniej 2 z 3 ostatnich zakończonych lat podatkowych. Ponadto, uAPA nie będzie obowiązywała, jeżeli w 2 pierwszych latach okresu na jakie została wydana udział dochodów w przychodach również będzie niższy niż 1%.
 2. Kryterium przedmiotowe – uAPA ma być wydawana wyłącznie dla zawieranych przez podmioty powiązane transakcji dotyczących:
 • zakupu usług o niskiej wartości dodanej,
 • ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania (1) ze znaku towarowego albo (2) z know-how
 1. Elementy formalne – wniosek o uAPA powinien zawierać między innymi:
 • informacje o transakcji kontrolowanej obejmujące wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem i kalkulację ceny transferowej,
 • oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej,
 • analizę cen transferowych lub oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności, z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których mowa w art. 11f ustawy o CIT,
 • zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągnięcia,
 • propozycję okresu obowiązywania uAPA.
 1. Okres obowiązywania – nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe; na wniosek podatnika uAPA może być jednak odnawiana na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 3 lata podatkowe.
 2. Czas trwania postępowania – postępowanie w sprawie uAPA powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
 3. Koszty – wysokość opłaty od wniosku uAPA będzie wynosić 20 tys. PLN.

 

Czy możliwa będzie zmiana trybu postępowania?

Projektowane przepisy przewidują możliwość zmiany trybu postępowania w sprawie uAPA na postępowanie standardowe APA i odwrotnie. Pierwsza sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli nie będzie możliwe wydanie uAPA ze względu na złożony i skomplikowany charakter transakcji. Drugi przypadek nastąpi gdy organ rozpatrując wniosek w ramach APA stwierdzi, że możliwe będzie wydanie uAPA. W przypadku zmiany wniosku na uAPA, wnioskodawca nie tylko uzyska szybciej decyzję, ale też otrzyma zwrot różnicy w opłacie administracyjnej.

Podsumowanie

Podsumowując, „kierunek” nowych przepisów należy ocenić pozytywnie. Na pewno przyczynią się one do popularyzacji uprzednich porozumień cenowych wśród podatników, którzy będą chcieli ograniczyć negatywny wpływ przepisów o limitacji kosztów na gruncie art. 15e ustawy o CIT oraz ograniczyć ryzyko podatkowe związane z transakcjami kontrolowanymi.

Mamy nadzieję, że wydłużony czas oczekiwania na nowe przepisy oznacza, że urzędnicy intensywnie pracują nad licznymi uwagami zgłoszonymi w toku konsultacji publicznych dotyczących np. złagodzenia kryteriów wnioskowania w ramach uAPA czy dostosowania wąskiego katalogu transakcji podlegających uAPA do przepisów limitujących koszty uzyskania przychodu.

Najważniejsze, w kontekście opóźnień w pracach legislacyjnych, jest jednak zachowanie przez ustawodawcę możliwości „uratowania” przez podatników kosztów objętych limitem z art. 15e ustawy o CIT poniesionych w 2018 roku (przy założeniu złożenia wniosku o APA / uAPA w 2019 rok; bez względu na to kiedy zostanie wydana decyzja). Należy przy tym pamiętać, że podatnicy którzy ponieśli koszty wskazane w art. 15e ustawy o CIT przekraczające ich limity, mieli już obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do KUP przy składaniu zeznań podatkowych za 2018 rok, tj. odczuli finansowo wpływ przedłużającego się procesu legislacyjnego. O ile nie skorzystali z innych dostępnych możliwości „uwolnienia” się od limitacji, możliwość skorygowania deklaracji i rozliczenia kosztów będą mieli dopiero po wydaniu decyzji APA / uAPA.

W tym kontekście, trzymamy kciuki za sprawne zakończenie prac w Ministerstwie, skierowanie projektu do sejmu i publikację przyjaznych dla podatników przepisów utrzymujących kluczowe założenia zaprezentowanego w marcu projektu przy równoczesnym uwzględnieniu zgłoszonych w trybie konsultacji publicznych uwag co do praktycznych aspektów regulacji.

Zobacz także: