Rozważając różne formy finansowania działalności, warto przyjrzeć się umowie subpartycypacji. Subpartycypcja sensu stricto jest zdefiniowana w ustawie o funduszach inwestycyjnych i jako tak określona umowa znajduje zastosowanie specyficznie w sektorze bakowym / funduszy inwestycyjnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby wykorzystać konstrukcję subpartcypacji również pomiędzy podmiotami prywatnymi.

W skrócie, subpartycypacja polega na nabyciu praw do przyszłych przepływów pieniężnych. Spółka, która posiada prawo do określonych wierzytelności np. z tytułu umów handlowych, pożyczek itp (inicjator) przenosi należne z ich tytułu przepływy na rzecz innej spółki, posiadającej wolne środki finansowe (subpartycypanta). Subpartycypant płaci na rzecz inicjatora określoną w umowie kwotę inicjalną, z reguły niższą niż nominalna wartość przewidywanych przepływów pieniężnych. Subpartycypacja różni się tym od cesji wierzytelności, że nie dochodzi do zmiany wierzyciela, pozostaje nim cały czas inicjator. To ważny punkt, gdyż zaoszczędza konieczności informowania o zmianie wierzyciela i związanych z tym uciążliwości administracyjnych czyli papierologii.

Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to niewątpliwie największe przywileje z subpartycypacji czekają na uczestników rynku regulowanego. Od 2014 r. umowa o subpartycypację zawarta pomiędzy bankami i funduszami sekurytyzacyjnymi doczekała się korzystnych rozwiązań w ustawie o CIT w zakresie momentu opodatkowania rozliczeń pomiędzy stronami. Subpartycypacja wykorzystana przez inne podmioty opodatkowana będzie na zasadach ogólnych.

Kiedy wiec warto pomyśleć o subpartycypacji? W szczególności w sytuacji, gdy w jednej spółce z grupy istnieją nadwyżki finansowe, które można wykorzystać do sfinansowania inwestycji w innej spółce. Dodatkowo subpartycypacja może służyć jako narzędzie do odświeżenia strat u spółki – inicjatora – co do zasady uznaje się, że opłata inicjalna otrzymana od subpartycypanta stanowi przychód w momencie jej otrzymania. Z kolei rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów następuje w miarę przekazywania otrzymanych kwot do subpartycypanta.

Warto zwrócić również uwagę na jeszcze jeden pozytywny aspekt subpartycypacji jako alternatywnej formy finansowania - w przeciwieństwie do odsetek od pożyczki, do wynagrodzenia subpartycypanta nie powinny mieć zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. Natomiast należy pamiętać, że poza podatkami dochodowymi, subpartycypacja może powodować określone skutki w PCC czy VAT, którym powinno się każdorazowo przyjrzeć.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.