Podatnicy inni niż Podatkowe Grupy Kapitałowe, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro są zobowiązani do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za ten okres. Podatkowe Grupy Kapitałowe są objęte tym obowiązkiem niezależnie od wysokości osiąganego przychodu.

Równowartość 50 mln euro w złotych oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego. W 2020 r. jak i 2021 r. był to 31 grudnia. Kurs euro wynosił wtedy odpowiednio w 2020 r. – 4,61 zł, a w 2021 r. 4,60 zł.

W konsekwencji do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. zobowiązane były podmioty, których przychody przekroczyły wartość 230 740 000 zł, natomiast do końca 2022 r. obowiązkiem tym za 2021 r. objęte są podmioty, których przychody przekroczyły 229 970 000 zł.

Jeden grosz różnicy w kursie euro sprawił więc, że warunek przychodowy obligujący podmioty do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej obniżył się o 770 tys. zł. Z powyższych wyliczeń wynikają trzy wnioski.

Po pierwsze, podmioty objęte obowiązkiem publikacji w 2021 r., których przychody nie zmalały (bądź jedynie nieznacznie się zmniejszyły), są objęte tym obowiązkiem również w tym roku.

Po drugie, podmioty, które w zeszłym roku nie były zobowiązane do opublikowania raportu z realizacji strategii podatkowej (ponieważ minimalnie mieściły się pod progiem) powinny zwrócić szczególną uwagę, czy w tym roku nie są objęte obowiązkiem publikacji.

Po trzecie w końcu, skoro możemy już zweryfikować czy jesteśmy zobowiązani do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, warto przystąpić do jej sporządzania.

Przedtem jednak zachęcamy do zapoznania się z raportem CRIDO „Informacje o realizowanych strategiach podatkowych i ich jakość – Interesujący prolog, a nie skończone dzieło”, w którym to zawarliśmy wnioski z analizy 100 opublikowanych informacji o realizacji strategii podatkowych za 2020 r. Oprócz naszej oceny jakości raportów publikowanych przez podatników po raz pierwszy w 2021 r. prezentujemy w nim również rekomendacje jak w tym roku, w sposób jeszcze bardziej wartościowy zarówno dla samego podatnika jak i wszystkich jego interesariuszy, przedstawić sprawozdanie z podejścia do realizacji obowiązków podatkowych w 2021 r.

Krótkie podsumowanie z analizy opublikowanych informacji o realizacji strategii podatkowych oraz sam Raport można pobrać na naszej stronie www: