Na początku maja uruchomione zostaną długo wyczekiwane konkursy dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane na projekty badawczo-rozwojowe.

Pod akronimami 1.1.1 i 1.1.2 kryją się dwa pierwsze konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W ich ramach będzie można uzyskać wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa, których zasadniczym celem jest opracowanie nowych produktów / usług, które docelowo trafią na rynek bądź wypracowanie unikalnych technologii, które znajdą zastosowanie gospodarcze. Wśród kluczowych elementów, które poddane zostaną ocenie, znajduje się kwestia nowości rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na wynik projektu, opłacalność samego wdrożenia oraz to, czy wdrożenie rezultatów projektu do działalności zostanie przeprowadzone na terenie Polski.

Mimo oczekiwań przedsiębiorców co do uproszczenia i zliberalizowania zasad ubiegania się o wsparcie, NCBIR – poza skróceniem do 60 dni czasu oceny wniosków – zawarł w regulacjach konkursowych szereg wymogów, mogących utrudnić aplikowanie o środki pomocowe. Wśród głównych ograniczeń wymienić należy:

  • dość wysokie kwotowe progi dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio 2 mln PLN w konkursie 1.1.1 PO IR i 5 mln w konkursie 1.1.2 PO R),
  • systemowe ograniczenie katalogu podmiotów, którym można zlecać w ramach projektu część prac merytorycznych,
  • wyeliminowanie sytemu zaliczkowania.

Niemniej jednak atrakcyjny poziom finansowania (do 80%) jak również stosunkowo szeroki katalog potencjalnych kosztów kwalifikowanych powinien gwarantować, że konkursy cieszyć się będą dużym zainteresowaniem. Mimo ponad 2 mld PLN w puli obu konkursów warto rozważyć uczestnictwo w konkursach już w ramach pierwszego rozdania środków.